Tiesības uz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

Drukas versija

2018. gads

J 13.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1020/2018
Personas tiesības uz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pēc ieslodzījuma

19.09.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-540/2018
Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un piedāvāto telpu atbilstība kritērijam „dzīvošanai derīga”

07.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-191/2018
Kritēriju „dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā” un „ir lietojuši dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai” interpretācija

2016. gads

J 09.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-371/2016
Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošo noteikumu Nr.80 „Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 66.2.7.apakšpunkta par personas atbilstību kritērijam „atsevišķi dzīvojoša persona” interpretācija

2015. gads

J 08.09.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-756/2015
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.panta trešās daļas interpretācija

2013. gads

J 08.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-295/2013
Priekšnoteikumi palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā saņemšanai pēc aizbildnības izbeigšanās

2012. gads

J 08.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-335/2012
Bērna, kurš beidzis uzturēties bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, tiesību prasīt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā ierobežojums laikā

2011. gads

J 10.03.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2011
Pamats personas pārreģistrācijai vai izslēgšanai no reģistra palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā

2010. gads

J 28.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-466/2010
Bērna dzīvesvietas noteikšana pēc uzturēšanās bērnu aprūpes iestādē; bāriņtiesas kompetence

J 07.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-393/2010
Tiesības uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pēc īrētā dzīvokļa privatizācijas

2009. gads

J 23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-551/2009
Dzīvokļa, kas izīrēts, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, privatizācija

J 15.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-340/2009
Dzīvesvietas konstatēšana konkrētas pašvaldības teritorijā kā priekšnoteikums sociālā dzīvokļa piešķiršanai