RĪCĪBA AR VALSTS UN PAŠVALDĪBU MANTU

Drukas versija

2014. gads

J 11.04.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2014
Sabiedrības tiesības iegūt informāciju par valstij pilnībā vai daļēji piederošu kapitālsabiedrību

2013. gads

J 25.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2013
Valsts kapitālsabiedrības saimnieciskā darbība kā rīcība ar valsts mantu

2011. gads

J 15.12.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-451/2011
Valsts notāra padotības forma galvenajam valsts notāram; maksātnespējīgas valsts kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšana

J 03.03.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-70/2011
Pašvaldības nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošana

2006. gads

J 11.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-226/2006
Nacionālā radio un televīzijas padome, lemjot par valsts bezpeļņas SIA „Latvijas Radio” ģenerāldirektora iecelšanu, rīkojas privāto tiesību jomā