Pievienotās vērtības nodoklis

Drukas versija

2019. gads

J 21.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-631/2019
Jēdziena „uzņēmuma pāreja” interpretācija pievienotās vērtības nodokļa kontekstā

J 01.03.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-350/2019
Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanā noskaidrojamie apstākļi

22.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-76/2019
Ārvalsts komersanta tiesības prasīt samaksātā pievienotās vērtības nodokļu atmaksu par Latvijā saņemtajiem pakalpojumiem

10.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2019
Lietotas automašīnas nomas pirkuma (līzinga) līguma izbeigšanas pirms termiņa ietekme uz pienākumu maksāt pievienotās vērtības nodokli par veiktajiem nomas pirkuma (līzinga) maksājumiem

J 17.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-24/2019
Secīgu pārdošanas darījumu ķēdes izvērtējums lietās par priekšnodokļa atskaitīšanu

J 26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2019
Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšana par avansa maksājumu

J 22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2019
Nodokļa maksātāja pienākuma pārbaudīt darījuma partneri robežas saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanu

2018. gads

28.08.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-296/2018
Īpašā pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīma (peļņas daļas režīma) piemērošana darījumos ar lietotiem dārgmetālu izstrādājumiem

16.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-44/2018
Tiesību uz pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanu izvērtēšana tiesā, noskaidrojamie apstākļi

J 14.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-11/2018
Pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa pārcelšanas samērīguma pārbaude

2017. gads

J 29.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-315/2017
Iegādātās preces vai saņemtā pakalpojuma izmantošana ar pievienotās vērtības nodokli apliekamam darījumam kā priekšnoteikums priekšnodokļa atskaitīšanai; Tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu par sagatavošanās darbu veikšanu

2016. gads

J 27.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2016
Saimnieciskā darbība likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē

J 11.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-45/2016
Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmes piemērošanas priekšnoteikumi, ja preces pēc izlaišanas brīvam apgrozījumam pārsūtāmas uz citu dalībvalsti

J 01.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2016
Saistītas personas Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka Komisijas īstenošanas noteikumus Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, izpratnē

2015. gads

J 24.11.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-508/2015
Priekšnodokļa atskaitīšanas pamatojuma dokumentu vērtēšana

J 14.08.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-238/2015
Tiesības atskaitīt priekšnodokli par darījumiem saistīto uzņēmumu starpā

J 07.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2015
Nodokļu maksātāja tiesības uz atmaksājamās pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas palielinājumu no pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai paredzētā parastā termiņa

J 21.01.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-86/2015 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Nodokļu administrācijas tiesības veikt atkārtotu tematisko pārbaudi un nodokļu auditu

J 26.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2015
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja rīcība, ja pirms pakalpojuma saņemšanas veikti maksājumi un atskaitīts priekšnodoklis par pakalpojumu, kurš tomēr vēlāk nav ticis sniegts

2014. gads

J 18.07.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-908/2014
Personas tiesības pārsūdzēt atteikumu anulēt paziņojumu par transportlīdzekļa iegādi un pievienotās vērtības nodokļa samaksu

J 09.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-632/2014
Termiņš Valsts ieņēmumu dienesta veiktai pārbaudei par nodokļa pārmaksu

J 25.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Nodokļu maksātāja pienākums maksāt nokavējuma naudu muitas parāda gadījumā

J 06.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2014 un tiesneša Jāņa Neimaņa atsevišķās domas
Pievienotās vērtības nodokļa 0% likmes piemērošana pēc preču izlaišanas brīvam apgrozījumam; spēkā neesoša administratīvā akta tiesiskā ietekme

2013. gads

J 07.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1006/2013
Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma dzēst nodokļu pārmaksas tiesiskā daba

J 27.12.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-669/2013
Likuma „Par nodokļiem un nodevām'' pārejas noteikumu 133.punkta interpretācija

J 27.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-430/2013
Saimnieciskās darbības nošķiršana no personiskā īpašuma pārdošanas

J 01.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2013
Nepamatota pievienotās vērtības nodokļa pieprasīšana

J 14.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-49/2013
Tiesības piemērot Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.292 „Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām” paredzēto pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtību

J 07.05.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2013 un senatores Jautrītes Briedes atsevišķās domas
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības liegt atskaitīt priekšnodoklī samaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas

J 21.05.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2013
Atteikuma nodokļa maksātāju reģistrēt ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā pamatojums

2012. gads

J 08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2012
Fizisko personu personiskā īpašuma, kas ievests, mainot dzīvesvietu uz Kopienu, lietošanas ierobežojumi

J 27.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-202/2012
Preču izcelsmes apliecinājumā iekļauto ziņu pareizības pārbaude; tiesību normu par soda naudu nodokļu tiesībās spēks laikā

J 02.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-199/2012
Jauns transportlīdzeklis likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē

J 08.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-178/2012
Tiesības atskaitīt priekšnodokli par precēm, kas nodrošina komfortablus darba apstākļus

J 17.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-162/2012
Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību ierobežošana

J 02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2012
Privātpersonas tiesības prasīt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu

J 08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2012
Saimniecisko darbību raksturojošas pazīmes; soda naudas apmērs

J 17.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2012
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības atlikt pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa daļas atmaksu

2011. gads

J 25.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-447/2011
Ārvalsts komersanta likvidētas filiāles pārmaksāto nodokļu atmaksa

J 20.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-151/2011
Zādzības radītais iztrūkums likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē; likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta attiecināmība uz zādzību

J 19.04.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2011
Attaisnojuma dokumentu noformēšanas prasību neievērošanas sekas

J 10.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-55/2011
Preces izlaišana brīvā apgrozībā kā importētas preces statusa iegūšanas priekšnoteikums

J 21.03.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-9/2011
Tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumu par izdevumiem saimnieciskās darbības izbeigšanai

J 03.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-7/2011
Tiesību atskaitīt priekšnodoklī samaksāto pievienotās vērtības nodokli ierobežošana

2010. gads

J 02.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-211/2010
Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas sistēma; nodokļu neitralitātes princips; nodokļu maksātāja labticība

2009. gads

J 28.05.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-108/2009
Tiesības uz nodokļu atmaksu, ja likumā tiek samazināts nodokļu atmaksas periods

2006. gads

J 14.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-432/2006
Par to, kādos gadījumos administratīvais akts ir un kādos nav atceļams pamatojuma nepilnību dēļ

2005. gads

J 30.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-213/2005
Par priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 10.panta pirmās daļas 1.punktu

J 03.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2005
Par privātpersonas pienākumiem, atbildību un viltota rēķina nozīmi priekšnodokļa atskaitīšanā, kā arī par tiesas pienākumiem, iztiesājot lietu par priekšnodokļa atskaitīšanas pamatotību

2004. gads

J 24.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-96/2004
Priekšnoteikumi tiesībām izmantot priekšnoodokļa atskaitījumu

J 24.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-93/2004
Par likuma ''Par pievienotās vērtības nodokli'' 15. panta otrās daļas piemērošanu

J 06.04.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-24/2004
Par valsts tiesībām nodrošināt nodokļu vai citu maksājumu samaksu attiecībā pret privātpersonas tiesībām uz īpašumu, kā arī par privātpersonas pienākumiem priekšnodokļa atskaitīšanas gadījumā