NATURALIZĀCIJA, PILSONĪBAS PIEŠĶIRŠANA, UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU PIEŠĶIRŠANA, ĀRZEMNIEKU IEKĻAUŠANA TO PERSONU SARAKSTĀ, KURĀM AIZLIEGTA IECEĻOŠANA LATVIJAS REPUBLIKĀ

Drukas versija

2019. gads

06.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-328/2019
Kritērija „rada draudus Latvijas valsts un sabiedrības drošībai” interpretācija saistībā ar pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā

2018. gads

24.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-268/2018
Pilsonības likuma 2.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošana attiecībā uz Latvijas okupācijas periodā dzimušajiem

J 22.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-237/2018
Pilsonības likuma regulējums jāpiemēro atbilstoši Latvijas valsts nepārtrauktības doktrīnai

J 27.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-123/2018
Iestādes kļūdainas norādes par dubultpilsonības nepieļaujamību ietekme uz Latvijas pilsonības atjaunošanu; Analoģijas piemērošana

26.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-28/2018
Pilsonības likuma 8.1panta (Latvijas trimdinieku un viņu pēcnācēju pilsonība) interpretācija

26.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2018
Pilsonības likuma 8.1panta pirmās daļas vārdu „minēto iemeslu dēļ” interpretācija

2017. gads

J 21.08.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-196/2017
Tiesību atteikties no Latvijas nepilsoņa statusa termiņa tiesiskā daba

2015. gads

J 06.05.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2015
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcība, lemjot par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu

2014. gads

J 14.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-21/2014
Pilsonības likuma 12.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa skaitīšana

2009. gads

2007. gads

J 08.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-89/2007
Par samērīguma principa piemērošanu, izdodot obligāto administratīvo aktu

J 17.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2007
Uzturēšanās atļaujas pieprasītājam izvirzītās prasības attiecībā uz iztikas līdzekļiem un paziņojumu par dzīvesvietu; samērīguma principa piemērošana, izdodot un kontrolējot obligāto administratīvo aktu

2006. gads

J 11.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-221/2006
Ministru kabineta lēmums, ar kuru atteikts personu uzņemt Latvijas pilsonībā, ir politisks lēmums un nav pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā

J 07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-39/2006
Par piemērojamām tiesību normām lietā par administratīvā akta ar ilgstošu iedarbību atcelšanu; Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums par nepilsoņa statusa atņemšanu kā administratīvais akts ar ilgstošu iedarbību

J 07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-35/2006
Par Nepilsoņu likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta un 1.panta pirmās daļas 3.punkta interpretāciju – par lēmuma par nepilsoņa statusa atņemšanu pamatu un tā pieņemšanai izvērtējamiem apstākļiem

J 24.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-4/2006
Par lēmuma, ar kuru persona iekļauta to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, pamatošanu, par tā pieņemšanai izvērtējamiem apstākļiem un par tā pārvērtēšanu tiesā

J 26.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-2/2006
Par izņēmumu no Administratīvā procesa likuma 67.panta noteikumiem par administratīvā akta sastāvdaļām

2005. gads

J 15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2005
Par naturalizācijas atteikšanu personām, kuras pēc 1940.gada 17.jūnija izvēlējušās Latvijas Republiku par savu dzīvesvietu tieši pēc demobilizēšanās no PSRS bruņotajiem spēkiem

J 08.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-46/2005
Par tiesību normas intertemporālo piemērojamību, par apstākļiem, kādā uzturēšanās atļauja zaudētu spēku, kā arī par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumiem kā administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību

2004. gads

J 26.10.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-177/2004
Par tiesai vērtējamiem cilvēktiesību kritērijiem, veicot kontroli pār administratīvo aktu, ar kuru personai nolemts neizsniegt uzturēšanās atļauju