Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

Drukas versija

2019. gads

29.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-441/2019
Juridiskās palīdzības nodrošināšana kā tiesību uz taisnīgu tiesu elements

2012. gads

J 16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-899/2012
Valsts apmaksātās juridiskās palīdzības nodrošināšana Satversmes tiesas procesa ietvaros

J 20.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-372/2012
Atlīdzinājuma noteikšana par cilvēktiesību pārkāpumiem

2010. gads

J 30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1088/2010
Administratīvā akta un politiska lēmuma nošķiršana; personas tiesības uz taisnīgu tiesu

2006. gads

J 15.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-124/2006
Par Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtajā daļā paredzētās atlīdzības pieteicēja pārstāvim noteikšanu