Tiesības uz izglītību

Drukas versija

2017. gads

J 26.04.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-115/2017
Izglītības iestādes tiesības atskaitīt skolēnu atkārtotā izglītojamā pienākumu nepildīšanas gadījumā

2010. gads

J 06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2010
Valsts rīcība, kas būtiski skar ieslodzītas personas cilvēktiesības – reliģijas brīvību un pazemojošas attieksmes aizliegumu

2009. gads

J 10.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-759/2009
Kārtība bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

2007. gads

J 07.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-576/2007
Ieslodzīto tiesības uz darbu un izglītību – Latvijas Republikas Satversmes 106. un 112.panta tvērums; Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīcība, nenodrošinot ieslodzītos ar darbu un iespējām iegūt vidējo izglītību, nav iestādes faktiskā rīcība

J 03.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-311/2007
Tiesības studēt doktorantūrā un līdz ar to arī tiesības prasīt mācību atvaļinājumu promocijas darba izstrādei nav uzskatāmas par LR Satversmē garantētām cilvēktiesībām; iestādes lēmums saistībā ar mācību atvaļinājuma piešķiršanu promocijas darba izstrādei ir iekšējs lēmums un nav pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā; blakus sūdzības izskatīšana rakstveida procesā

2006. gads

J 19.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-207/2006
Par studenta attiecībām ar iestādi, kurā studiju programmas ietvaros students iziet praksi, un par lēmumu, kas pieņemti sakarā ar praksi, juridisko dabu