Tiesības uz goda un cieņas aizsardzību

Drukas versija

2010. gads

J 06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2010
Valsts rīcība, kas būtiski skar ieslodzītas personas cilvēktiesības – reliģijas brīvību un pazemojošas attieksmes aizliegumu