Diskriminācijas aizliegums

Drukas versija

2020. gads

J 17.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-450/2020
Personas ar invaliditāti atbrīvošana no valsts civildienesta saistībā ar personas ilgstošu prombūtni

2014. gads

J 24.01.2014. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-338/2014
Vecāku tiesību dot vārdu savam bērnam ierobežojuma pamatotība

2010. gads

J 15.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-480/2010
Bezdarbnieka pabalsta aprēķināšana; sieviešu netieša diskriminācija; diskriminācijas novēršana

2008. gads

J 14.01.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2008
Valstij ir pienākums atzīt personas dzimuma maiņu atbilstoši dzimumu raksturojošo pazīmju (bioloģisko kritēriju, izskata, ārējās ķermeņa uzbūves, psiholoģijas un sociālās uzvedības) kopumam, lai tiktu novērstas situācijas, kad personai rodas atšķirība starp tās faktisko dzimumu (tostarp tā uztveri sabiedrībā) un juridisko statusu