BĒRNU TIESĪBAS / VECĀKU TIESĪBAS

Drukas versija

2020. gads

J 17.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-700/2020
Saskarsmes tiesību ierobežošanā vērā ņemamie aspekti

J 31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-606/2020
Bērna saskarsmes tiesību ierobežošanas nosacījumi

J 31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-606/2020
Vecvecāka un mazbērna saskarsme kā tiesību uz ģimenes dzīvi daļa

J 31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2020
Personas, kura iepriekš ir bijusi sodīta par noziedzīga nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību, kā adoptētāja izvērtējums

J 31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2020
Kolīzijas starp bērna tiesībām uz aizsardzību no vardarbības un tiesībām uzaugt ģimeniskā vidē risināšana

J 31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2020
Valsts pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību ģimenēm, kurās pastāv faktiskas ģimenes attiecības

2019. gads

15.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1531/2019
Bāriņtiesas lēmuma izbeigt administratīvo lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam pārsūdzēšanas administratīvajā tiesā pieļaujamība

2018. gads

J 21.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1598/2018
Bāriņtiesas amatpersonas vienpersoniska lēmuma par aizgādības tiesību pārtraukšanu un bāriņtiesas koleģiāla lēmuma par aizgādības tiesību atjaunošanu vai neatjaunošanu tiesiskā daba un mijiedarbība

J 21.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1598/2018
Aizgādības tiesību pārtraukšana, ja vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, nepildot tiesas nolēmumu; Aizgādības tiesību pārtraukšana vecākam, kas ļaunprātīgi izmanto savas tiesības un aizgādības tiesību pārtraukšana pret bērnu, pieļautas emocionālas vardarbības dēļ; Ļaunprātīgas vecāka tiesību izmantošanas tvērums

J 21.11.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1588/2018
Audžuģimenes subjektīvās tiesības pārsūdzēt bāriņtiesas lēmumus par audžuģimenē nodoto bērnu

J 08.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-885/2018
Adoptētāju pienākumu un tiesību apjoms pirmsadocijas periodā

J 08.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-885/2018
Adopcijas mērķis un adoptētāju pienākums līdzsvarot ģimenē augoša bērna intereses ar adoptējamā bērna interesēm

21.02.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-861/2018
Administratīvās lietas ierosināšanas pamata nošķiršana lietā par aizgādības tiesību pārtraukšanu bērna vecākam

J 16.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā SKA-681/2018
Oficiālais darba laiks bāriņtiesas darbības nodrošināšanā

J 16.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā SKA-681/2018
Pamats bāriņtiesas amatpersonai pieņemt vienpersonisku lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem un bērna šķiršanu no ģimenes

2017. gads

J 29.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1182/2017
Bāriņtiesas pienākums izmeklēt lietas par iespējamu vardarbību pret bērniem; Samērīguma principa ievērošana lēmumos par bērna šķiršanu no ģimenes un ārpusģimenes aprūpi

J 27.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-639/2017
Aizgādības tiesību pārtraukšana/atjaunošana bērna vecākam atsevišķas aizgādības gadījumā

2016. gads

J 30.12.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1553/2016
Vecāka tiesības aizsargāt bērna tiesības un tiesiskās intereses aizgādnības tiesību ierobežošanas vai atņemšanas gadījumā

J 03.06.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-935/2016
Nepilngadīgā tuvāko radinieku subjektīvās tiesības iebilst pret aizbildnības nenodibināšanu

J 18.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2016
Subjektīvās tiesības uz citas valodas personvārda oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā norādīšanu personas pasē vai dzimšanas apliecībā

2015. gads

J 27.11.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1142/2015
Bērna piespiedu nodošanas process nogādāšanai atpakaļ uz viņa dzīvesvietas valsti

J 25.06.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-864/2015
Bāriņtiesas pienākums izšķirt vecāku strīdu par bērna fotogrāfiju publiskošanu

J 07.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-236/2015
Bāriņtiesas kompetence jautājuma izlemšanā par bērna uzvārda maiņu; civillietas par bērna dzīvesvietas noteikšanu ietekme uz administratīvo lietu par bērna uzvārda maiņu

2014. gads

J 24.01.2014. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-338/2014
Vecāku tiesību dot vārdu savam bērnam ierobežojuma pamatotība

2013. gads

J 04.12.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-775/2013
Viesģimenes institūta nošķiršana no ārpusģimenes aprūpē esoša bērna saskarsmes ar tuviem radiniekiem kārtības

2012. gads

J 26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-738/2012
Vecāka tiesības vienpusēji mainīt bērna uzvārdu atsevišķas aizgādības gadījumā

2011. gads

J 10.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-523/2011
Civillikuma 203.panta pirmās daļas 3.punkta jēdziena „savas tiesības” saturs

J 10.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-290/2011
Vecāku tiesības saņemt informāciju par bērna privāto dzīvi

2010. gads

J 17.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-890/2010
Vecāku tiesību dot vārdu savam bērnam ierobežojuma pamatotība demokrātiskā sabiedrībā

J 28.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-466/2010
Bērna dzīvesvietas noteikšana pēc uzturēšanās bērnu aprūpes iestādē; bāriņtiesas kompetence

2009. gads

J 10.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-759/2009
Kārtība bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

J 03.07.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-428/2009
Nepilngadīgās personas pārstāvība lietās par aprūpes tiesību atņemšanu/atjaunošanu nepilngadīgās personas vecākiem

2007. gads

J 12.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-512/2007
Morālais kaitējums, kas nodarīts ar iestādes lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes; morālā kaitējuma atlīdzināšanai vērtējamie apstākļi

J 16.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-144/2007
Par subjektīvajām tiesībām prasīt iecelšanu par aizbildni; par adopcijas procesu, ja potenciālie adoptētāji ir ārvalstnieki; par populārsūdzību iesniegšanas ierobežojumu pieļaujamību

2006. gads

J 08.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-299/2006
Par bijušā aizbildņa tiesībām vērsties ar pieteikumu tiesā, lai aizsargātu bērnu tiesības un intereses, pārsūdzot bāriņtiesas lēmumu, ar kuru atjaunotas aprūpes tiesības vecākiem, un aizbildnības institūta jēgu un aizbildņa statusu