Materiālie zaudējumi

Drukas versija

2019. gads

J 30.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-603/2019
Atlīdzinājuma par kriminālprocesā izņemto īpašumu noteikšana

J 29.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-461/2019
Izdevumu par saņemto juridisko palīdzību atlīdzināšanas pamats

J 18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-227/2019
Atlīdzinājums par juridisko palīdzību tiesas procesa laikā var tikt atlīdzināts tā paša procesa ietvaros

J 22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2019
Izdevumu par saņemto juridisko palīdzību atlīdzināšana

J 23.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-131/2019
Personas tiesības prasīt atlīdzināt nākotnē sagaidāmos izdevumus par juridisko palīdzību

2018. gads

27.11.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1559/2018
Personas tiesības prasīt naudas vērtības krituma radīta mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu par laikus nesaņemto bezdarbnieka pabalstu

2017. gads

J 22.09.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-558/2017
Neiegūtās peļņas novērtēšana un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma uzlikšana publiskajos iepirkumos

J 20.04.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-463/2017
Zvērināta advokāta tiesības uz zaudējumu atlīdzinājumu par saņemto juridisko palīdzību

J 27.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-335/2017
Personas tiesības uz zaudējumu atlīdzinājumu par sniegtu juridisko palīdzību kriminālprocesā, kas vēlāk izbeigts reabilitējošu apstākļu dēļ

J 06.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-302/2017
Ar prettiesiska administratīvā akta izpildi saistīto zaudējumu atlīdzināšana

2016. gads

J 07.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-711/2016
Personas tiesības uz laikā, kamēr persona atrodas apcietinājumā, mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību

2015. gads

J 21.08.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-567/2015
Pašvaldības pienākums uzturēt autoceļu braukšanai atbilstošā kārtībā un personas tiesības prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies tās īpašumtiesību aizskāruma dēļ

2014. gads

J 22.10.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-807/2014
Prasījums par neiegūtās peļņas atlīdzinājumu publiskā iepirkuma lietā

J 28.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-547/2014
Pamats izmaksāt nesaņemto darba algu par apcietinājumā pavadīto laiku

J 21.08.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-314/2014
Pašnodarbinātas personas tiesības pieprasīt atlīdzību par piedalīšanos kriminālprocesuālās darbībās

2013. gads

J 11.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-316/2013
Tiesības saņemt zaudējumu atlīdzinājumu par neiegūto peļņu īpašuma vērtības izmaiņu gadījumā

J 11.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-273/2013
Valsts funkcijas deleģēšana un valsts atbildība šādā gadījumā

J 01.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2013
Valsts pienākums atlīdzināt zaudējumus privātpersonai nepamatoti piedzītu nodokļu gadījumā

2012. gads

J 10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-486/2012
Strīdu par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” pakļautība administratīvajai tiesai; personas subjektīvās publiskās tiesības

J 06.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2012
Saskaņā ar likuma „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” atlīdzināmie zaudējumi

J 17.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-301/2012
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma tiesiskā daba; zaudējumu atlīdzināšana administratīvajam aktam pielīdzināma starplēmuma atcelšanas gadījumā

J 24.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-213/2012
Zaudējumu atlīdzināšanas par juridisko palīdzību ierobežojumi krimināllietā attaisnotai personai

J 04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2012
Prasījums par nesaņemtās darba samaksas atlīdzināšanu; nesaņemtās darba samaksas apmēra noteikšana

2011. gads

J 12.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-191/2011
Ierēdņu sociālās garantijas; ierēdņu novērtēšanas tiesiskā daba; privāto finanšu līdzekļu atmaksa darbiniekiem

J 06.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2011
Juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzināšana administratīvajā procesā

2010. gads

J 09.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-35/2010
Tiesības uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; īpašuma tiesību ierobežojums; taisnīgs atlīdzinājums

2009. gads

J 30.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-183/2009
Zaudējumu, kas radušies, tiesai glabājot kriminālprocesā izņemtos lietiskos pierādījumus, izskatīšanas kārtība

2008. gads

2007. gads

J 08.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-431/2007
Ar administratīvo aktu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pamats; valsts atbildība par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras veiktajiem pensiju izmaksas ieturējumiem; tiesību normu intertemporālā piemērošana lietās par labvēlīga administratīvā akta izdošanu