ATBALSTA MAKSĀJUMI

Drukas versija

2019. gads

05.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-226/2019
Lauku atbalsta dienesta pienākums pieņemt lēmumu par publiskā finansējuma atprasīšanu finansējuma mērķu nesasniegšanas gadījumā

2018. gads

08.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2018
Interešu konflikta regulējošās tiesību normas atbalsta maksājumu saņemšanas lietās

2016. gads

J 11.02.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-607/2016
Līguma par elektroenerģijas obligāto iepirkumu tiesiskā daba; strīdu, kas izriet no līguma par obligāto iepirkumu, izskatīšanas kārtība

2013. gads

J 15.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-4/2013
Atbalsta maksājumu saņēmēja pienākums atmaksāt saņemtos atbalsta maksājumus saistību neizpildes gadījumā

2011. gads

J 07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-955/2011
Lauku atbalsta dienesta lēmuma par atbalsta summas atmaksāšanu tiesiskā daba

2010. gads

J 10.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-419/2010
Valsts atbalsts, no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas obligātais iepirkums un komersanta tiesības iebilst pret konkurentiem piešķirtu labumu