Tiesību principu kolīzija

Drukas versija

2019. gads

2004. gads

J 30.03.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2004
Par vispārējo tiesību principu kolīziju risināšanu

Pastāvot kolīzijai starp tiesiskuma principu un likuma varas jeb likuma ievērošanas principu, konkrētajā gadījumā prioritāte piešķirama likuma ievērošanas principam. Apstākļos, kad tiesību normas neatbilstība Satversmei nebija acīmredzama, tiesiskās kārtības vārdā indivīdam bija pienākums šo normu ievērot.