Samērīguma princips

Drukas versija

2016. gads

J 08.07.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-801/2016
Samērīguma principa ievērošana, piemērojot Pornogrāfijas ierobežošanas likumu

2007. gads

J 03.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-376/2007
Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumam atņemt personai bezdarbnieka statusu bezdarbnieka pienākumu nepildīšanas dēļ ir jābūt samērīgam

J 24.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-183/2007
Administratīvā akta atcelšana nesamērīguma (samērīguma principa pārkāpuma) dēļ

J 08.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-89/2007
Par samērīguma principa piemērošanu, izdodot obligāto administratīvo aktu

J 17.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2007
Samērīguma principa piemērošana, izdodot un kontrolējot obligāto administratīvo aktu