Procesuālā taisnīguma princips

Drukas versija

2006. gads

J 15.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-124/2006
Par Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtajā daļā paredzētās atlīdzības pieteicēja pārstāvim noteikšanu

2005. gads

J 15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-59/2005
Par procesuālo tiesību normu pārkāpumu ietekmi uz procesa rezultātu, par būtiskiem procesuālajiem pārkāpumiem un par administratīvā akta pamatojuma principu

2004. gads

J 07.09.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2004
Par iestādes izmantotās rīcības brīvības tiesiskumu