Objektīvās izmeklēšanas princips

Drukas versija

2018. gads

J 09.04.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-772/2018
Par objektīvās izmeklēšanas principa pārkāpumu var tikt atzīta tiesas rīcība formāli atsaucoties uz pierādījumu neesamību vai nepietiekamību

2017. gads

J 03.11.2017. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-206/2017
Objektīvās izmeklēšanas robežas vienlīdzības principa nodrošināšanā

16.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2017
Emisijas limita projektā iekļaujamā informācija; piemērojamais smaku mērķlielums; benzola koncentrācijas solventā vidējās vērtības izmantošana piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinos; operatora pienākums sniegt informāciju iepretim iestādes pienākumam iegū

2013. gads

J 25.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2013
Lēmuma par radioaktīvo atkritumu glabāšanas tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūvi pārbaude tiesā

2012. gads

J 09.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-681/2012
Vardarbība ieslodzījuma vietā kā būtisks cilvēktiesību pārkāpums

2009. gads

2007. gads

J 04.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2007
Par atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu pārsūdzēšanu un prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; par invaliditātes noteikšanas datumu un par izģērbšanos invaliditātes noteikšanai nepieciešamajai apskatei ārstu komisijā

2006. gads

J 15.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-124/2006
Par Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtajā daļā paredzētās atlīdzības pieteicēja pārstāvim noteikšanu