Citi

Drukas versija

2012. gads

J 27.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2012
Pieteikuma par labvēlīga administratīvā akta izpildi pakļautība tiesai; ierobežojums tiesai koriģēt likumdevēja gribas aktu pretēji likuma plānam

J 24.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2012
Labas pārvaldības principa ievērošana, pieņemot lēmumu par zemesgabala daļas privatizāciju; pamats atteikumam nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu

2007. gads

J 07.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-238/2007
Iestādes kļūda nedrīkst radīt netaisnīgas privātpersonai nelabvēlīgas sekas; taisnīguma princips, tiesiskās paļāvības princips un labas pārvaldības princips