Pierādījumi

Drukas versija

2019. gads

J 26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2019
Veselības inspekcijas un fiziskās personas pierādīšanas pienākuma sadalījums strīdā par izmaksām no Ārstniecības riska fonda

J 31.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-290/2019
Lūguma par liecinieka izsaukšanu noraidīšanas pamatojums

J 22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-45/2019
Pierādījumu attiecināmības jautājuma risināšana tiesā

2018. gads

22.03.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-162/2018
Būvekspertīzes prasības nav attiecināmas uz preces (pakalpojuma) ekspertīzi patērētāja tiesību aizsardzības nodrošināšanā

J 13.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-92/2018
Pierādīšanas pienākuma sadalījums starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju

2015. gads

J 25.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-801/2015
Nodokļu maksātāja līdzdarbības pienākums auditā

J 01.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-355/2015
Pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas konstatēšana datu atbilstības pārbaudē; tiesības iesniegt un iegūt pierādījumus

J 05.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-102/2015 un tiesnešu Daces Mitas, Vēsmas Kakstes un Rudītes Vīdušas atsevišķās domas
Nodokļu maksātāja pienākums nodrošināt pierādījumus par skaidras naudas uzkrājumiem; audita termiņa aprēķināšana un tā nokavējuma sekas

2012. gads

J 13.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2012
Pierādīšanas līdzekļi administratīvajā procesā; augstākas instances tiesas tiesības pievienoties zemākas instances tiesas nolēmuma motivācijai

2011. gads

J 13.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-210/2011
Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie pierādījumi; eksperts administratīvajā procesā iestādē

2009. gads

J 03.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-48/2009
Par nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu un pierādījumu vērtēšanu

2008. gads

J 06.11.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-705/2008
Par disciplinārsoda piemērošanu ierēdnim; alkometra rādījumu kā pierādījuma pieļaujamība, ja alkometrs nav bijis verificēts Ministru kabineta noteiktajā termiņā

2005. gads

J 07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-176/2005
Par procesuālo tiesību normas pārkāpumu kā pamatu apgabaltiesas sprieduma atcelšanai un par pierādījumu novērtēšanu