Pagaidu aizsardzība administratīvajā procesā

Drukas versija

2018. gads

J 23.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1475/2018
Subjektīvā kritērija vērtējums, piemērojot pagaidu aizsardzības līdzekli pieteikumā vides aizsardzības jomā (sacensību trases trokšņu dēļ)

20.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1459/2018
Pagaidu noregulējuma piemērošana, aizliedzot SIA „Rīgas satiksme” turpināt publiskā iepirkuma procedūru „Par apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos”, ja netiek grozītas uzaicinājumā ietvertās prasības

J 29.06.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1320/2018
Tiesas loma efektīvas pagaidu aizsardzības nodrošināšanā

2017. gads

J 17.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-790/2017
Pagaidu noregulējuma piemērošana lietās par publisko tiesību līgumiem

2014. gads

J 14.11.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1253/2014
Pagaidu aizsardzība zvērināta notāra atstādināšanas gadījumā

2013. gads

J 08.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-401/2013
Atteikuma pieņemt atkārtoti iesniegtu lūgumu par pagaidu noregulējumu nepārsūdzamība

2012. gads

J 08.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-621/2012
Iestādes tiesības lūgt tiesu pārskatīt lēmumu par administratīvā akta darbības apturēšanu

2011. gads

J 25.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-413/2011
Tiesas pārbaude lietā par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu atstāt iesniegumu bez izskatīšanas; pagaidu noregulējuma līdzekļa izvēle

2010. gads

J 22.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-921/2010
Pagaidu aizsardzības līdzekļa – pagaidu noregulējums – piemērošanas priekšnoteikumi

J 19.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-796/2010
Vērtējamie apstākļi, piemērojot pagaidu aizsardzības līdzekli – pagaidu noregulējums; izņēmuma gadījums

J 07.01.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-174/2010
Ar lūguma par administratīvā akta darbības apturēšanu izskatīšanu saistītie jautājumi

2007. gads

J 20.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-715/2007
Lemjot par iespēju apturēt darbību VID lēmumam par soda naudas piemērošanu, jāvērtē ne tikai pārsūdzētā lēmuma pirmšķietamais prettiesiskums, bet arī apsvērumi, kas izriet no šādas sankcijas krimināltiesiskā rakstura Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta kontekstā

J 25.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-673/2007
Lūgumu par administratīvā akta darbības atjaunošanu var iesniegt jebkurā lietas stadijā, līdz tiesa pabeigusi lietas izskatīšanu pēc būtības

J 27.08.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-495/2007
Par pagaidu aizsardzības instrumentiem – pagaidu noregulējumu un administratīvā akta darbības apturēšanu, to nošķiršanu un piemērošanu

J 18.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-388/2007
Administratīvā akta darbības apturēšana, ja pirmās instances tiesas spriedums bijis pieteicēja labvēlīgs; pagaidu noregulējuma piemērošanas kritēriji

2006. gads

J 01.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2006
Par nodokļu parādnieka statusu un administratīvā akta izpildes apturēšanas tiesiskajām sekām, kā arī par jēdzienu „nodokļu apmēra precizēšana”

2005. gads