Hronoloģiskā secība
2020

Drukas versija

J 31.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2020
Atbildīgā persona piekļuves elektrisko tīklu objektam nodrošināšanā

J 30.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-605/2020
Pretendenta paskaidrojums publiskā iepirkuma procedūrā par piedāvājuma zemo cenu

J 26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2020
Nekustamo īpašumu iznomāšanas darījumu aplikšana ar pievienotās vērtības nodokli; Personas, kura nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, pienākums reģistrēties pievienotās vērtības nodokļa reģistrā, ja ir sasniegts likumā noteikto darījumu vērtības slieksnis

J 26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-43/2020
Izcelsmes valsts norādīšana gaļas marķējumā; Pārtikas aprites prasību izpilde

J 24.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-790/2020
Ārstniecības personas neprofesionāla rīcība vai neatbilstoši apstākļi ārstniecības laikā kā priekšnoteikums atlīdzinājuma izmaksāšanai no Ārstniecības riska fonda; Ārsta atbildība pacientam sniegt informāciju, kas nodrošina informētas piekrišanas saņemšanu; Iespējamu un sagaidāmu operācijas seku pierēķināšana ārsta neprofesionālajai rīcībai; Personai nodarītā kaitējuma smaguma noteikšana

J 17.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-450/2020
Personas ar invaliditāti atbrīvošana no valsts civildienesta saistībā ar personas ilgstošu prombūtni

J 13.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2020
Plānotās darbības neatbilstība normatīvo tiesību aktu prasībām kā pamats atteikumam reģistrēt masu informācijas līdzekli

J 11.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-176/2020
Uzņēmuma reģistra pienākums iecelt revidentu atkarības pārskata nepilnīguma dēļ

J 10.03.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-159/2020
Tiesību piemērotāja pienākums izmantot tiesību normu interpretācijas metodes

J 03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2020
Elektrostacijas atrašanās vietas maiņas tiesiskās sekas, piešķirot tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros

J 03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2020
Kritērija „aptieka darbojas ekspluatācijā nodotās telpās” interpretācija; Nosacījuma „citas valsts iestādes pamatots rakstisks priekšlikums par licences apturēšanu” interpretācija; Aptiekas speciālās atļaujas (licences) anulēšana par medikamentu izplatīšanu bez licences; Tiesas pienākums motivēt savu spriedumu; Tiesas tiesības rakstveida procesā pagarināt sprieduma sastādīšanas termiņu

J 03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2020
Publiskas funkcijas veicēja rīcība nedrīkst būt patvaļīga; Ostas pakalpojuma līgums un tā sniegšanas iespēju pieejamība; Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē

J 02.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-1/2020
Tautas likumdošanas iniciatīvas īstenošanas ietvaros iesniegta likumprojekta satura un kvalitātes prasības; Centrālās vēlēšanu komisijas kompetence un tās robežas, pārbaudot iesniegtos likumprojektus

J 28.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2020
Izšķirošās ietekmes konstatēšana

J 27.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-118/2020
Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 7.punktā ietvertā aizlieguma sadalīt paredzēto darbību saturs

J 26.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-110/2020
Tiesību uz izdienas pensiju rašanās brīdis un piemērojamais regulējums; Personas izdienas stāža noteikšana un tiesības uz militārpersonu izdienas pensiju

J 20.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2020
Tiesiskā daba termiņam, kurā nodokļu maksātājs var pieprasīt pārmaksāto nodokļu atmaksu

J 18.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-80/2020
Nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšana, ja tas nav sniedzis Valsts ieņēmumu dienestam pieprasīto informāciju

18.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-840/2020
Brīdinājuma par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību normatīvo aktu prasībām tiesiskā daba

J 17.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-700/2020
Saskarsmes tiesību ierobežošanā vērā ņemamie aspekti

J 14.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2020
Tiesiskās paļāvības konstatēšana un tās aizsardzības nepieciešamības izvērtējums; Uz vides kvalitātes uzlabošanu vērsts papildus mērķis kā priekšnoteikums finansējuma piešķiršanai hidroelektrostacijām

J 13.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-158/2020
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.panta otrajā daļā ietverto vārdu „ir pārkāpti” interpretācija; Tiesas kontrole pār administratīvo aktu, kura pieņemšanas procedūrā iestāde atsaucas uz citas iestādes lēmumu/faktiskajiem apstākļiem

J 13.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2020
Būves klasificēšana kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudoša

J 12.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-807/2020
Maksātnespējas procesa administratora atbrīvošana no pienākuma samaksāt valsts nodevu

11.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-757/2020
Ieslodzītā lūguma par soda izciešanas režīma maiņu iesniegšana ar pārstāvja starpniecību

11.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2020
Personas subjektīvās tiesības prasīt iekļaušanu Datu aizsardzības speciālistu sarakstā

J 04.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-434/2020
Ceļu zīmju izvietošanā ievērojamās prasības

J 31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2020
Valsts pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību ģimenēm, kurās pastāv faktiskas ģimenes attiecības; Kolīzijas starp bērna tiesībām uz aizsardzību no vardarbības un tiesībām uzaugt ģimeniskā vidē risināšana; Personas, kura iepriekš ir bijusi sodīta par noziedzīga nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību, kā adoptētāja izvērtējums

J 31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-144/2020
Interpretācija vārdkopai „ugunsaizsardzības sistēma”

J 31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-606/2020
Vecvecāka un mazbērna saskarsme kā tiesību uz ģimenes dzīvi daļa; Bērna saskarsmes tiesību ierobežošanas nosacījumi

27.01.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-616/2020
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīdis atjaunotu īpašuma tiesību gadījumā

J 22.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-84/2020
Prasījuma par publisko tiesību līguma izpildes pareizību izskatīšana administratīvajā tiesā

J 21.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-607/2020
Sprieduma ar tajā iekļautu nosacījumu pieļaujamība; Valsts nodevas apmēra noteikšana par informācijas izsniegšanu, ja tās apmērs strīda izskatīšanas laikā ir mainījies

J 16.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-209/2020
Personas izslēgšana no tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas rindas, jo tā nav brīdinājusi par savu neierašanos

09.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2020
Publiskā iepirkuma nolikumā noteiktā iesniedzamā dokumenta satura izpratne; Piedāvājuma precizēšana