Hronoloģiskā secība
2018

Drukas versija

21.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-261/2018
Tiesiskās paļāvības izvērtējums, lemjot par tiesībām atjaunot ugunsgrēkā bojā gājušu ēku aizsargjoslā

J 21.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1598/2018
Aizgādības tiesību pārtraukšana, ja vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, nepildot tiesas nolēmumu; Aizgādības tiesību pārtraukšana vecākam, kas ļaunprātīgi izmanto savas tiesības un aizgādības tiesību pārtraukšana pret bērnu pieļautas emocionālas vardarbības dēļ; Ļaunprātīgas vecāka tiesību izmantošanas tvērums; Bāriņtiesas amatpersonas vienpersoniska lēmuma par aizgādības tiesību pārtraukšanu un bāriņtiesas koleģiāla lēmuma par aizgādības tiesību atjaunošanu vai neatjaunošanu tiesiskā daba un mijiedarbība

J 20.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-506/2018
Plānotā būves izmantošanas veida neatbilstība būvatļaujā paredzētajam izmantošanas veidam kā pamats būvatļaujas atzīšanai par prettiesisku

J 20.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-564/2018
Fiziskās personas pārstāvja pilnvarošana mutvārdos

J 18.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-217/2018
Nekustamā īpašuma iegādes vērtības noteikšana, ja pirkuma līgumā nodalīta kustamās mantas pirkuma cena; Kapitāla aktīva iegādes vērtība, ja nekustamā īpašuma pirkuma līgumā nodalīta kustamās mantas pirkuma cena

J 14.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-668/2018
Maternitātes pabalsta apmēra noteikšana par trešo bērnu

13.12.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1572/2018
Lēmums par pasūtītāja finansēta projekta iepirkuma procedūras uzvarētāju nav pārbaudāms tiesā administratīvā procesa kārtībā

07.12.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-859/2018
Mantojuma pieņemšana kā priekšnoteikums atlīdzinājuma piešķiršanai no Ārstniecības riska fonda par mirušā pacienta veselībai nodarītu kaitējumu

J 07.12.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1372/2018 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Tirgus dalībnieku subjektīvās tiesības prasīt Konkurences padomes lēmuma par tirgus dalībnieku apvienošanos pārbaudi tiesā

03.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2018
Preču muitas vērtības noteikšanas metodoloģija

J 30.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2018
Nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes par neapstrādātu lauksaimniecības zemi maksāšanas pienākums

J 27.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-123/2018
Iestādes kļūdainas norādes par dubultpilsonības nepieļaujamību ietekme uz Latvijas pilsonības atjaunošanu; Analoģijas piemērošana

J 27.11.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-888/2018 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Pašvaldības domes deputāta tiesības saņemt domes rīcībā esošo informāciju; Pašvaldības domes deputāta subjektīvās tiesības uz vienlīdzīgu pieeju publiski finansētiem komunikācijas līdzekļiem

27.11.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1559/2018
Personas tiesības prasīt naudas vērtības krituma radīta mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu par laikus nesaņemto bezdarbnieka pabalstu

23.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-330/2018
Studējošo kredīta dzēšanas uzsākšana un kredīta dzēšana par pilnu nostrādātu gadu

J 21.11.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1588/2018
Audžuģimenes subjektīvās tiesības pārsūdzēt bāriņtiesas lēmumus par audžuģimenē nodoto bērnu

16.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-307/2018
Personas iekļaušana riska personu sarakstā pamatojoties uz vairākiem kritērijiem

J 09.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-395/2018
Valsts rīcības prettiesiskuma konstatēšana un novēršana pati par sevi var būt atbilstīgs atlīdzinājums

J 08.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-885/2018
Adopcijas mērķis un adoptētāju pienākums līdzsvarot ģimenē augoša bērna intereses ar adoptējamā bērna interesēm; Bāriņtiesas kompetence pirmsadopcijas periodā; Adoptētāju pienākumu un tiesību apjoms pirmsadopcijas periodā

31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-3/2018
Saeimas deputāta kandidāta subjektīvās tiesības pārsūdzēt Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas lēmumu par balsu skaitīšanas protokola rezultātu apstiprināšanu

J 31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-20/2018
Fizisko personu datu izsniegšanas pieļaujamība trešajām personām; Iestādes un tiesas pienākums izvērtēt informācijas pieprasījuma pamatotību pirms pieprasījuma pamatotības patiesuma noskaidrošanas

J 31.10.2018. Administratīvo departamenta spriedums lietā Nr. SKA-394/2018
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iekļautās informācijas statuss; Informācijas par nodokļu maksātāju izsniegšanas pieļaujamība

J 31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-666/2018
Apgādnieka zaudējuma pensijas apmēra noteikšanai piemērojamās tiesību normas

J 31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1006/2018
Nepamatoti lēta piedāvājuma izvērtēšana; Piedāvājuma precizēšanas nošķiršana no piedāvājuma grozījumiem

J 15.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-592/2018
Veselības aprūpes pieejamība kā vērtējamais kritērijs lietā par izbraukšanas rīkojumu

J 10.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-146/2018
Tiesas kompetence, nosakot periodu, kurā ir radusies nodokļu pārmaksa; Nodokļu maksātāja pienākums pamatot nodokļu pārmaksas atmaksas pieprasījumu

28.09.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1524/2018
Sabiedrības vajadzībām atsavināmas zemes vienības ierīcības projekta apstiprināšanas tiesiskā daba

J 27.09.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1499/2018
Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma spēkā stāšanās ietekme uz iepriekš nodarītā nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma pieprasīšanu

J 25.09.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1327/2018
Iesnieguma likuma normu piemērošanas nošķiršana no Informācijas atklātības likuma normu piemērošanas; Atlīdzinājuma prasījuma pieņemšanas atteikuma pamats

J 21.09.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-151/2018
Veselības inspekcijas atzinuma tiesiskā daba

19.09.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-540/2018
Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un piedāvāto telpu atbilstība kritērijam „dzīvošanai derīga”

14.09.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1202/2018
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmuma par kredītiestādes likvidatora amata kandidātu sarakstu tiesiskā daba

06.09.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-1201/2018
Pieteicēja un trešās personas interešu nošķiršana pēc nekustamā īpašuma izsoles

05.09.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-525/2018
Ierēdņa amata likvidācijas gadījumā no dienesta organizācijas sistēmas automātiski neizriet ierēdņa tiesības pāriet citā civildienesta amatā

28.08.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-296/2018
Īpašā pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīma (peļņas daļas režīma) piemērošana darījumos ar lietotiem dārgmetālu izstrādājumiem

24.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-47/2018
Pieteikums par brīvības atņemšanas soda izpildes režīma mīkstināšanu

J 23.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1475/2018
Subjektīvā kritērija vērtējums, piemērojot pagaidu aizsardzības līdzekli pieteikumā vides aizsardzības jomā (sacensību trases trokšņu dēļ)

20.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1459/2018
Pagaidu noregulējuma piemērošana, aizliedzot SIA „Rīgas satiksme” turpināt publiskā iepirkuma procedūru „Par apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos”, ja netiek grozītas uzaicinājumā ietvertās prasības

16.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1249/2018
Pārstāvības noformēšana personu apvienībai

26.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-28/2018
Pilsonības likuma 8.1panta (Latvijas trimdinieku un viņu pēcnācēju pilsonība) interpretācija

24.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-268/2018
Pilsonības likuma 2.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošana attiecībā uz Latvijas okupācijas periodā dzimušajiem

24.07.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1094/2018
Personas tiesību robežas deklarēties nekustamajā īpašumā kā īrnieka ģimenes loceklim

J 23.07.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1004/2018
Uz informācijas neizsniegšanu vērsta iestādes rīcība uzskatāma par informācijas pieprasījuma noraidīšanu

J 20.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2018
Tiesas pienākums vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā

18.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2018
Ierobežojums garantētās atlīdzības saņemšanai personām, kuru rīcībā vadītājam raksturīgās kompetences dēļ ir pietiekama informācija saistībā ar kredītiestādes finanšu stāvokli un noguldījumu pieejamības riskiem

J 18.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-348/2018
Adreses atbilstība demokrātiskai valsts iekārtai lietā par adreses maiņu

16.07.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-696/2018
Pamats iebilst pret adreses maiņu

J 13.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1020/2018
Personas tiesības uz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pēc ieslodzījuma

J 13.07.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1281/2018
Tiesības būt par autoruzraugu

10.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-127/2018
Ierobežojums rīkoties ar īpašumu sev vēlamā veidā kā pamats morālā kaitējuma atlīdzinājumam

06.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-130/2018
Ieslodzītā ievietošana restotā norobežojumā ieslodzījuma vietā kā necilvēcīgas un pazemojošas apiešanās aizlieguma pārkāpums

03.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2018
Eksportētājvalsts muitas dienestu kļūda un nodokļa parādnieka labticība kā nodokļu vēlākas iegrāmatošanas aizlieguma pamats

J 03.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2018
Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšana par kopīpašumu

J 29.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-125/2018
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes noteikšana par ienākumiem no nekustamā īpašuma izīrēšanas

J 29.06.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1320/2018
Tiesas loma efektīvas pagaidu aizsardzības nodrošināšanā

J 27.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-195/2018
Meža likuma 8.panta otrajā daļā ietvertā jēdziena „ciršana” interpretācija

J 27.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-306/2018
Valsts pienākums nodrošināt tās nekustamā īpašuma izmantošanu atbilstoši sabiedrības interesēm

J 27.06.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1174/2018
Tiesvedības izbeigšana tiesai jāpamato tikai ar vienu no tiesvedības izbeigšanas pamatiem; Lēmuma par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā pārsūdzēšana

J 26.06.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-631/2018
Dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišana nav nepieciešama patvaļīgi uzbūvētu ēku nojaukšanai

J 25.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-311/2018
Vasarnīcu un dārzu māju privatizācijas procesā piemērojamais regulējums

J 22.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2018
„Ienākumu” jēdziens trūcīgas personas statusa iegūšanas procesā; Tiesību normu par sociālās palīdzības sniegšanu piemērošana sociāli atbildīgas valsts principa kontekstā; Personas tiesības iesniegt paskaidrojumus pēc lietas izskatīšanas atsākšanas

J 22.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-237/2018
Pilsonības likuma regulējums jāpiemēro atbilstoši Latvijas valsts nepārtrauktības doktrīnai

J 22.06.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-237/2018
Tiesneša, kas lietu izskatījis pirmās instances tiesā, tiesības piedalīties tās pašas lietas izskatīšanā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta kopsēdē

22.06.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1195/2018
Paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokļa parādu tiesiskā daba

J 20.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-97/2018
Kritērija „izšķirošā ietekme” konstatēšana, piemērojot likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 12.panta otrās daļas 2.punktu

J 20.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-170/2018
Vides apdraudējuma riska faktori, ierīkojot individuālo kanalizācijas iekārtu; Pašvaldības autonomā funkcija ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanā

J 18.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2018
Maternitātes pabalsta apmēra noteikšana personai, kura ir strādājusi Eiropas Savienības institūcijā

J 07.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-194/2018
Ieslodzītās personas nodrošināšana ar higiēnas līdzekļiem

J 07.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-207/2018
Platības uz vienu ieslodzīto izvērtējums; Ieslodzījuma vietas kameras ventilācijas nodrošināšanas vērtējums

28.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-159/2018
Zemesgrāmatu ieraksta publiskās ticamības principa ietekme uz ceļa zīmju izvietošanas saskaņošanu

28.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-208/2018
Vērtējamie aspekti ierobežotas pieejamības informācijas par valsts amatpersonām izsniegšanā

25.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-29/2018
Ierobežojumi būvniecības darbu veikšanai kopīpašumā

25.05.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1177/2018
Rīkojums par naudas balvu piešķiršanu iestādē nav administratīvs akts

18.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-431/2018
Pašvaldības tiesības noteikt maksu par bērna interešu izglītību

J 17.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-517/2018
Konkurences likuma pārkāpumā atbildīgā subjekta noteikšana

16.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-44/2018
Tiesību uz pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanu izvērtēšana tiesā, noskaidrojamie apstākļi

16.05.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1152/2018
Sūdzības par iestādes atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna nošķiršana no pieteikuma par lietas jaunu izskatīšanu tiesā sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

J 14.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-11/2018
Pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa pārcelšanas samērīguma pārbaude

J 14.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2018
Autoceļa un ielas nošķiršana; Ceļš kā meža infrastruktūras objekts pilsētā

11.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā SA-2/2018
Parakstu vākšanai iesniegta likumprojekta vērtēšana atbilstoši kritērijam „pilnībā izstrādāts saturs”

08.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2018
Interešu konflikta regulējošās tiesību normas atbalsta maksājumu saņemšanas lietās

07.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-191/2018
Kritēriju „dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā” un „ir lietojuši dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai” interpretācija

J 07.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-356/2018
Sabiedrības līdzdalības tiesības vides aizsardzībā

26.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2018
Pilsonības likuma 8.1panta pirmās daļas vārdu „minēto iemeslu dēļ” interpretācija

J 26.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-119/2018
Roku un kāju dzelžu kā speciālo līdzekļu izmantošanas pieļaujamība

J 23.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-244/2018
Ierobežotas pieejamības statuss informācijai pats par sevi nav uzskatāms par pietiekamu pamatojumu informācijas neizsniegšanai; Pārkāpuma pārbaudes ietvaros iegūtā informācija nav uzskatāma par informāciju, kas attiecas uz novērtējuma procesu Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkta izpratnē

23.04.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-707/2018
Zvērinātam tiesu izpildītājam kā valsts amatpersonai ir pienākums novērst jebkādas šaubas par sava amata darbības neatkarību un objektivitāti

J 23.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-989/2018
Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt publisko tiesību līgumu; Kultūrvēsturiskais mantojums ietilpst prasījumā par vides aizsardzību

17.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2018
Tiesības pabeigt izstrādāt detālplānojumu, ja tā izstrādes laikā mainīts teritorijas plānojums

16.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-152/2018
Disciplinārlietas izmeklēšanā sastādītā atzinuma kvalitāte kā pamats šā atzinuma sastādītāja saukšanai pie disciplinārās atbildības

J 16.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-528/2018
Personas vārda un uzvārda maiņa

J 16.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā SKA-681/2018
Pamats bāriņtiesas amatpersonai pieņemt vienpersonisku lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem un bērna šķiršanu no ģimenes; Oficiālais darba laiks bāriņtiesas darbības nodrošināšanā

J 16.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1054/2018
Kredītiestāžu pienākums lielo riska darījumu limitu ievērošanā; Personas tiesības pieprasīt labvēlīga administratīvā akta izdošanu

J 09.04.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-772/2018
Par objektīvās izmeklēšanas principa pārkāpumu var tikt atzīta tiesas rīcība formāli atsaucoties uz pierādījumu neesamību vai nepietiekamību

J 04.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-63/2018
Pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli par neeksistējošu objektu izbeidzas ar tā ieraksta dzēšanu no Kadastra informācijas sistēmas

04.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2018
Zvērināta tiesu izpildītāja disciplinārā atbildība saistībā ar ētikas normu pārkāpumu saistībā ar izsoles paziņošanu parādniekam

03.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-179/2018
Invaliditātes noteikšana no militārā dienesta atvaļinātai personai, ja tā vēlas saņemt vienreizējo pabalstu

J 03.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-858/2018
Piemērojamās tiesību normas, skatot jautājumu par Valsts drošības komitejas dokumentu izmantošanu; Ierobežotas pieejamības informācijas statuss neatņem personai subjektīvās tiesības šādu informāciju pieprasīt

J 29.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2018
Advokāta tiesības pieprasīt informāciju; Advokāta kā juridiskās palīdzības sniedzēja pieaicināšana

J 29.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-426/2018
Zaudējuma atlīdzināšanas prasījuma tiesības izpildīta publiskā iepirkuma līguma gadījumā; Neparedzamu ārkārtas apstākļu jēdziens; Vairāku lietu apvienošana vienā tiesvedībā nemaina procesa dalībnieku procesuālo tiesību apjomu

23.03.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1060/2018
Personas tiesiskās intereses aizsardzība publiskā iepirkuma smaga pārkāpuma gadījumā; Sabiedrības interešu būtiskums prettiesiska iepirkuma līguma radīto seku saglabāšanai

22.03.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-162/2018
Būvekspertīzes prasības nav attiecināmas uz preces (pakalpojuma) ekspertīzi patērētāja tiesību aizsardzības nodrošināšanā

J 22.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-234/2018
Augstskolu autonomijas raksturs un pārraudzība

J 15.03.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-835/2018
Fiziskās personas atbrīvošana no valsts nodevas samaksas

J 09.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-291/2018
Efektīva tiesību aizsardzība lietā par faktiskās rīcības atzīšanu par prettiesisku; Atlīdzinājuma noteikšanā jāņem vērā faktiskās rīcības seku novēršanas iespējamība

06.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-530/2018
Personas uzvārda galotni latviešu valodā nosaka šīs personas dzimums

J 22.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-288/2018
Ar tiesas spriedumu nodibinātu faktu izvērtējums patvēruma meklētāja izraidīšanas lietā

21.02.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-861/2018
Administratīvās lietas ierosināšanas pamata nošķiršana lietā par aizgādības tiesību pārtraukšanu bērna vecākam

J 20.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2018
Tirgus cenas principa piemērošana savstarpēji saistītiem uzņēmumiem; Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vadlīniju izmantošana; Sniegtā pakalpojuma būtības noskaidrošana kā priekšnosacījums izmaksu pieskaitīšanas metodes piemērošanai

J 16.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-66/2018
Formālo kritēriju izmantošana atlīdzinājuma apmēra par personas tiesību aizskārumu noteikšanai

J 13.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-92/2018
Pirmās, apelācijas un kasācijas instances tiesas kompetences nošķiršana; Pierādīšanas pienākuma sadalījums starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju

J 12.02.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2018
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja izvēles vispārīgais princips; Jēdziena „pārtraukums pakalpojumu sniegšanā” pirmšķietamā interpretācija

J 08.02.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-892/2018
Nodokļu parāda pārcelšanas tiesiskā daba

J 05.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-26/2018
Subsidiaritātes un personas līdzdarbības princips sociālajās tiesībās

J 31.01.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-606/2018
Vērtējums par informācijas sabiedrisko nozīmīgumu

31.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-804/2018
Informācijas pieprasījums resoriskās pārbaudes ietvaros nav pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā

J 30.01.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2018
Starplēmuma tiesiskuma mijiedarbība ar administratīvo aktu

J 30.01.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-30/2018
Risks pazudušas neatmuitotas preces nonākšanai Eiropas Savienības ekonomiskajā apritē ir pamats ievedmuitas maksājuma noteikšanai (Muitas kodeksa 203.panta 1.punkts); Principāla kā galvenā atbildīgā atbildība par muitas parādu

26.01.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-81/2018
Muitas iestādes tiesības veikt pārbaudi par preču izņemšanu no muitas uzraudzības pēc muitas procedūras pabeigšanas; Principāla atbildība muitas parāda gadījumā

J 26.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-757/2018
Sabiedrības līdzdalības tiesības un pieteikuma iesniegšana vides aizsardzības interešu nodrošināšanas nolūkā

25.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-810/2018
Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana ir no privatizācijas procesa nošķirts cits administratīvais process

16.01.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-4/2018
Valsts ieņēmumu dienesta pienākums savā lēmumā pamatot izvēlēto metodi preču muitas vērtības noteikšanā

J 16.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-825/2018
Ostas piestātnes nomas līguma tiesiskā daba

11.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-727/2018
Publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšana ārpus ekonomiskās reformas procesa notiek privāto tiesību jomā

11.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-755/2018
Kopīpašnieka subjektīvās tiesības iebilst pret būvdarbu veikšanu īpašumā

J 09.01.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2018
Detālplānojumā jāievēro Teritorijas plānojuma noteikumi