Hronoloģiskā secība
2016

Drukas versija

J 30.12.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1553/2016
Vecāka tiesības aizsargāt bērna tiesības un tiesiskās intereses aizgādnības tiesību ierobežošanas vai atņemšanas gadījumā

J 29.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1305/2016
Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1panta 1.1daļas interpretācija

J 28.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2016
Eiropas Savienības atbalsta maksājumu aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

J 21.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-630/2016
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta piemērošana laulāto mantas kopības gadījumā; tiesības uz lietas izskatīšanu mutvārdu procesā

J 19.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-993/2016
Apdrošināšanas stāža noteikšana Latvijas Republikas vecuma pensijas piešķiršanai Krievijas Federācijas pilsoņa pensijas saņēmējam

J 12.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-354/2016
Būvvaldes kompetence pārbaudīt pārvietojamus būvobjektus

J 30.11.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1214/2016
Atbilstīga atlīdzinājuma noteikšana par personas ilgstošu tiesību pārkāpumu

J 28.11.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1289/2016
Tiesību aizsardzības iestādes tiesības pieprasīt informāciju un šāda pieprasījuma tiesiskā daba, arodbiedrību neatkarība

J 15.11.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1459/2016
Ieslodzījumā esošas personas ārstniecības kvalitātes pārbaude administratīvajā procesā

J 11.11.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1050/2016
Likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 1.punkta 2.1 apakšpunkta interpretācija

J 07.11.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1318/2016
Privātpersonas subjektīvās tiesības vērsties tiesā kaitējuma vai kaitējuma draudu videi gadījumā

J 28.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-281/2016
Tiesību normu, kuras Satversmes tiesa ir atzinusi par neatbilstošu Satversmei, piemērošana

J 25.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-824/2016
Privātpersonas subjektīvās tiesības vērsties tiesā; tiesību aizskāruma kritērijs būvniecības un vides lietās

J 25.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1168/2016
Zvērināta advokāta profesionālās ētikas pārkāpuma vērtēšana

J 21.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-458/2016
Mikrouzņēmuma dalībnieka tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu

J 10.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-440/2016
Administratīvā procesa likuma 243.panta otrās daļas interpretācija

J 10.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-865/2016
Jēdziens “darba pienākumu pildīšana ārpus noteiktā darba laika”

J 10.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-933/2016
Strīdu par līguma, ar kuru pašvaldība nodod sociālā pakalpojuma sniegšanu citai personai, izpildi pakļautība

J 04.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1491/2016
Administratīvā procesa likuma 116.panta otrās daļas interpetācija

J 03.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-29/2016
Vienlīdzības principa pārkāpums iestādes rīkotā amata konkursā

J 30.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-311/2016
Rīcības brīvības izmantošana, lemjot par iespējas notiesātajam mazgāties dušā nodrošināšanu

J 20.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-943/2016
Ministru kabineta rīkojuma par parka vai mežaparka ierīkošanu Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā nepieciešamība parka un mežaparka ierīkošanas gadījumā; pieteikuma par vides normatīvo aktu pārkāpumu pieļaujamības vērtēšana

J 14.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-461/2016
Iestāžu kompetenču nošķiršana; Amatpersonu objektivitāte; Soda noteikšanas principi konkurences tiesībās; Tiesas brīvība sprieduma pamatošanā

J 09.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-371/2016
Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošo noteikumu Nr.80 „Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 66.2.7.apakšpunkta par personas atbilstību kritērijam „atsevišķi dzīvojoša persona” interpretācija

J 06.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-924/2016
Pārredzamības princips publiskajos iepirkumos

J 05.09.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-999/2016
Uz lietu vērsts vispārīgais administratīvais akts, ar kuru nekustamajam īpašumam tiek mainīta adrese, un adresācijas objekta īpašnieka tiesības uz tā kontroli

J 18.08.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-811/2016
Termiņa skaitījums civildienesta amata konkursā

J 18.08.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-817/2016
No amata atstādināta ierēdņa valsts amatpersonas deklarācijas pieejamība

J 15.08.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-930/2016
Subjektīvās tiesības prasīt iestādes atzinumu un sūdzēties par vides tiesību pārkāpumiem

J 15.08.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1150/2016
Trešās personas tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt atceļošu administratīvo aktu

J 01.08.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-942/2016
Tiesībās uz labvēlīgu vidi ietilpst arī kultūras mantojums; Ārējā normatīvā akta kontrole tiesā administratīvā procesa kārtībā

J 27.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1190/2016
Jautājuma par tirdzniecības atļaujas publiskai personai piederoša parka teritorijā izsniegšanu pakļautība

J 27.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1251/2016
Augstskolas Satversmes sapulces lēmuma par rektora atcelšanu pārbaude tiesā

J 19.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1056/2016
Būvniecības likuma 18.panta un 21.panta interpretācija

J 15.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1179/2016
Administratīvā procesa likuma 301.1panta pirmā daļas interpretācija

J 08.07.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-801/2016
Samērīguma principa ievērošana, piemērojot Pornogrāfijas ierobežošanas likumu

J 07.07.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-242/2016
Sabiedriskā labuma organizācijas darbības vērtēšana

J 04.07.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-832/2016
Advokāta tiesības sniegt juridisko palīdzību advokāta darbības apturēšanas laikā

J 16.06.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-347/2016
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dežūrmaiņas laikā paredzēto pārtraukumu ieskaitīšana darba laikā

J 10.06.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1040/2016
Administratīvā procesa likuma 59.panta otrās daļas interpretācija

J 07.06.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-580/2016
Maksātnespējīgas personas nodokļu parāda piedziņas procesā piemērojamās tiesību normas

J 03.06.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2016
Darba devēja atbildība par iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu darba algas vai slimības pabalsta izmaksas gadījumā

J 03.06.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-935/2016
Nepilngadīgā tuvāko radinieku subjektīvās tiesības iebilst pret aizbildnības nenodibināšanu

J 02.06.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1101/2016
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas sastādīta pārbaudes akta tiesiskā daba

J 27.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2016
Saimnieciskā darbība likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē

J 27.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-1075/2016 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU NOLĒMUMĀ SKA-888/2018)
Deputāta tiesības saņemt domes rīcībā esošo informāciju

J 26.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-71/2016
Publisko iepirkumu likuma normu par nogaidīšanas termiņa pārkāpumu interpretācija

J 26.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-998/2016
Tiesas pienākums skaidrot procesa dalībniekiem gan viņu tiesības, gan procesuālo darbību neizpildīšanas sekas

J 24.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-399/2016 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Disciplinārsoda piemērošana robežsargam par aizlieguma ienest robežkontroles punkta teritorijā un turēt pie sevis ārvalsts valūtas vienības pārkāpumu

J 19.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1002/2016
Drošības policijas rīcības, iekļaujot personu publiskā pārskatā kā valsts konstitucionālās iekārtas drošībai riskantu personu, tiesiskā daba

J 13.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-789/2016
Nodrošinājuma valsts aģentūras pienākums lemt par transportlīdzekļa iznīcināšanu vai realizāciju, ja īpašniekam zudusi interese par transportlīdzekli

J 13.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-889/2016
Sūdzību par ārstniecības procesu izskatīšanas kārtība

J 03.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-849/2016
Pašvaldības pienākums sakārtot vai nojaukt bīstamu būvi

J 22.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-114/2016
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.4.apakšpunkta interpretācija

J 20.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2016
Prokurora izdienas stāža aprēķināšanā vērā ņemamie periodi

J 19.04.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2016
Kreditoru subjektīvās tiesības iebilst pret Uzņēmumu reģistra lēmumu par kapitālsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra

J 12.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-116/2016
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā un likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” ietvertā jēdziena „reklāmas izvietošana” interpretācija

J 11.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-45/2016
Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmes piemērošanas priekšnoteikumi, ja preces pēc izlaišanas brīvam apgrozījumam pārsūtāmas uz citu dalībvalsti

J 08.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-15/2016
Fiziskas personas (transportlīdzekļa īpašnieka) datu apstrāde uz līgumsaistību pamata

J 07.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-711/2016
Personas tiesības uz laikā, kamēr persona atrodas apcietinājumā, mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību

J 04.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-439/2016
Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai ziņojums kā pamats antidempinga maksājumu piemērošanai

J 01.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-33/2016
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājs

J 31.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-25/2016
Iepriekšējas atļaujas saņemšanas nepieciešamība plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī

J 31.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2016
Iepriekšējā stāvokļa atjaunošanas priekšnoteikumi patvaļīgas būvniecības gadījumā

J 17.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2016
Tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju studiju pārtraukuma laikā

J 14.03.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-348/2016
Strīda par valsts autoceļu būvniecības procesā radītu personu tiesību aizskārumu pakļautība

J 02.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-80/2016
Saimnieciskās darbības pazīmes

J 01.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2016
Saistītas personas Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka Komisijas īstenošanas noteikumus Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, izpratnē

J 29.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-113/2016
Pamats komersanta izslēgšanai no komercreģistra pēc bankrota procedūras pabeigšanas

J 26.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2016
Publiskā iepirkuma pretendentam, kurš balstās uz citu uzņēmēju iespējām, izvirzāmās prasības

J 26.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2016
Komerclikumā noteikto procedūru par sapulces sasaukšanu neievērošanas sekas

J 24.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-508/2016
Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 3.punkta interpretācija

J 22.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-365/2016
Iepirkuma procedūras dokumentācijai izvirzāmās prasības

J 19.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-191/2016
Publiskas lietošanas ceļu lietošanas ierobežojums; atļaujas šķērsot publiska pasākuma norises vietu tiesiskā daba

J 18.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2016
Subjektīvās tiesības uz citas valodas personvārda oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā norādīšanu personas pasē vai dzimšanas apliecībā

J 12.02.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-639/2016
Procesuālo tiesību pārņemšana pēc pieteicēja nāves lietās par sociālās drošības jautājumiem

J 11.02.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-607/2016
Līguma par elektroenerģijas obligāto iepirkumu tiesiskā daba; strīdu, kas izriet no līguma par obligāto iepirkumu, izskatīšanas kārtība

J 02.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2016
Būvatļaujas nepieciešamība būves pieņemšanai ekspluatācijā; procesuālie termiņi, lai vērstos pret patvaļīgu būvniecību