Hronoloģiskā secība
2015

Drukas versija

J 30.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1181/2015
Labojumu dzimšanas reģistrā tiesiskā daba

J 29.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2015
Nolīguma mērķa ierobežot konkurenci konstatēšana

J 28.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-380/2015
Trauksmes cēlāju identitātes aizsardzība

J 23.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-6/2015
Noguldījumu garantijas sistēmas attiecināšanai uz kredītiestādes vadītāju; jēdziena 

J 23.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-448/2015
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma apstrīdēšanas termiņš

J 23.12.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1527/2015
Personas reģistrēšanas nodokļu (nodevu) parādnieku reģistrā tiesiskā daba

J 14.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-741/2015
Disciplinārsoda piemērošanā ievērojamie principi

J 11.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-119/2015 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide par ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām un valsts iestādēm

J 10.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-819/2015
Lēmuma par izglītībai iztērēto līdzekļu atmaksu tiesiskā daba

J 07.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2015
Nodokļu maksātāja tiesības uz atmaksājamās pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas palielinājumu no pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai paredzētā parastā termiņa

J 07.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-236/2015
Bāriņtiesas kompetence jautājuma izlemšanā par bērna uzvārda maiņu; civillietas par bērna dzīvesvietas noteikšanu ietekme uz administratīvo lietu par bērna uzvārda maiņu

J 27.11.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1142/2015
Bērna piespiedu nodošanas process nogādāšanai atpakaļ uz viņa dzīvesvietas valsti

J 24.11.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-508/2015
Priekšnodokļa atskaitīšanas pamatojuma dokumentu vērtēšana

J 20.11.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1427/2015
Līguma par kapavietas nomu tiesiskā daba

J 06.11.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-482/2015
Tiesiskās vienlīdzības principa ievērošana tiesas spriešanā

J 06.11.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-748/2015
Lēmuma par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vērtēšana tiesā

J 03.11.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1367/2015
Personas subjektīvās tiesības vērsties tiesā ar prasījumu par administratīvā akta izdošanu

J 26.10.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-51/2015
Lēmuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu izpildes kontrole

J 14.10.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-194/2015
Kontroles apjoms iekšējo inženiertīklu izbūves gadījumā

J 14.10.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-576/2015
Lēmuma par būves klasificēšanu kā cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu tiesiskā daba

J 07.10.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1054/2015
Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma par nodokļu parāda dzēšanas tiesiskā daba

J 30.09.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-302/2015
Zvērināta advokāta pienākums uzrādīt Latvijas Zvērinātu advokātu padomei pieprasītos dokumentus

J 29.09.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-431/2015
Personas pienākums maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no ieķīlāta nekustamā īpašuma pārdošanas darījumā gūtajiem ienākumiem

J 08.09.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-756/2015
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.panta trešās daļas interpretācija

J 21.08.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-567/2015
Pašvaldības pienākums uzturēt autoceļu braukšanai atbilstošā kārtībā un  personas tiesības prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies tās īpašumtiesību aizskāruma dēļ

J 14.08.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-238/2015
Tiesības atskaitīt priekšnodokli par darījumiem saistīto uzņēmumu starpā

J 13.08.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1015/2015
Personas tiesības pārsūdzēt nodokļu revīzijas (audita) atzinumu

J 13.08.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1023/2015
Personas pienākums būt sasniedzamai

J 12.08.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1045/2015
Pieteikuma priekšmets lietā par lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

J 10.07.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-171/2015
Notariāta likuma 164.panta tulkojums

J 02.07.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-123/2015
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim

J 26.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-395/2015
Izdienas pensiju likuma 3.panta pirmās daļas 10.punkta interpretācija

J 26.06.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2015
Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu, ar kuru tā izslēgta no dalības pretendentu atlasē

J 25.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-350/2015
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības veikt pieprasītās nodokļa pārmaksas summas pamatotības pārbaudi

J 25.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-801/2015
Nodokļu maksātāja līdzdarbības pienākums auditā

J 25.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-848/2015
Dokumentu paziņošanas prezumpcija; dokumenta tiesiska un faktiska saņemšana

J 25.06.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-864/2015
Bāriņtiesas pienākums izšķirt vecāku strīdu par bērna fotogrāfiju publiskošanu

J 08.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-642/2015
Administratīvā akta izdošanas termiņa kavējuma sekas

J 05.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-102/2015 un tiesnešu Daces Mitas, Vēsmas Kakstes un Rudītes Vīdušas atsevišķās domas
Nodokļu maksātāja pienākums nodrošināt pierādījumus par skaidras naudas uzkrājumiem; audita termiņa aprēķināšana un tā nokavējuma sekas

J 01.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-355/2015
Pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas konstatēšana datu atbilstības pārbaudē; tiesības iesniegt un iegūt pierādījumus

J 29.05.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-237/2015
Advokāta tiesības pieprasīt ziņas par klienta veselības stāvokli

J 14.05.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-18/2015
Pasūtītāja statuss Publisko iepirkumu likuma izpratnē

J 06.05.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2015
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pienākums dot personai norādījumus un ieteikumus termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanas procesā

J 29.04.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2015
Tiesiskās paļāvības principa piemērošana, lemjot par būvatļaujas pagarināšanu

J 15.04.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-429/2015
Pašvaldības tiesības noteikt lielāku zaudējumu atlīdzinājuma apmēru patvaļīgas koku ciršanas gadījumā

J 31.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-75/2015
Nodokļu parāda dzēšana gadījumā, ja nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

J 30.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-26/2015
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta piemērošana; dāvināta nekustamā īpašuma vērtības noteikšana, ja tā nav norādīta dāvinājuma līgumā

J 26.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2015
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja rīcība, ja pirms pakalpojuma saņemšanas veikti maksājumi un atskaitīts priekšnodoklis par pakalpojumu, kurš tomēr vēlāk nav ticis sniegts

J 26.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-383/2015
Personas datu izsniegšana zvērinātam advokātam saistībā ar tā pienākumiem aizstāvības īstenošanai kriminālprocesā

J 16.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2015
Atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra aprēķināšana

J 12.03.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-369/2015
Tiesas pienākums lemt par iestādes atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu prettiesiskumu

J 11.03.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-622/2015
Komersanta tiesības prasīt piešķirt trešās personas statusu lietā komercnoslēpuma aizsardzībai

J 05.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2015
Ministru kabineta kompetence, lemjot par būvniecību Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā

J 03.03.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-407/2015
Juridiskās personas izbeigšanās ietekme uz administratīvo procesu un Konkurences padomes lēmuma izpildi

J 16.02.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-441/2015
Ierēdņa amata pretendenta tiesības

J 23.01.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2015
Pašvaldības rīcības brīvība, izvēloties atkritumu apsaimniekotāju; personas tiesības prasīt iepirkuma procedūras izsludināšanu

J 21.01.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-86/2015 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Nodokļu administrācijas tiesības veikt atkārtotu tematisko pārbaudi un nodokļu auditu