Hronoloģiskā secība
2011

Drukas versija

J 22.12.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-976/2011
Indivīda tiesības prasīt amatpersonas viedokli

J 15.12.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-451/2011
Valsts notāra padotības forma galvenajam valsts notāram; maksātnespējīgas valsts kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšana

J 09.12.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-516/2011
Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajā daļā paredzētās iepirkumu procedūras piemērošana

J 05.12.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-395/2011
Administratīvā akta izdošana par transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu

J 29.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1001/2011
Sākotnējo trūkumu novēršana tiesas procesa laikā

J 25.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-447/2011
Ārvalsts komersanta likvidētas filiāles pārmaksāto nodokļu atmaksa

J 24.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-708/2011
Tiesību normas atpakaļvērsts spēks; tiesiskās paļāvības principa ievērošana, piemērojot likuma grozījumus; laiks, par kuru maksājama uzturdevas kompensācija

J 16.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-499/2011
Zemes lietošanas mērķa maiņas iespējamība pēc pašvaldības iniciatīvas

J 16.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-517/2011
Transportlīdzekļa vadītāja tiesības apturēt transportlīdzekļa pārvietošanu uz speciālo stāvvietu

J 14.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-490/2011
Nekustama īpašuma nodokļa piemērošana kopīpašuma gadījumā

J 04.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-230/2011
Patērētāju tiesību ievērošana līzinga līguma noteikumos

J 31.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-855/2011
Mirušas fiziskās personas tiesību un saistību pārņēmēja tiesības administratīvajā procesā

J 17.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2011
Ceļa kā publiskas lietas lietošanas tiesības

J 14.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-423/2011
Nekustamā īpašuma nodokļa objekts

J 10.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-290/2011
Vecāku tiesības saņemt informāciju par bērna privāto dzīvi

J 10.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-523/2011
Civillikuma 203.panta pirmās daļas 3.punkta jēdziena „savas tiesības” saturs

J 07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-558/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Personas tiesības tiesas ceļā prasīt slēgt vienošanos starp Valsts ieņēmumu dienestu un nodokļu maksātāju par nodokļu strīda izbeigšanu

J 07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-600/2011
Salīdzināmo personu loks amatpersonu skaita samazināšanas un amata likvidēšanas gadījumos

J 07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-955/2011
Lauku atbalsta dienesta lēmuma par atbalsta summas atmaksāšanu tiesiskā daba

J 07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-957/2011
Ceļu uzturēšana tehniskā kārtībā nav darbība publisko tiesību jomā

J 22.09.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-311/2011
Politisko organizāciju (partiju) atbildība par likumā noteikto to finansēšanas noteikumu pārkāpumu

J 20.09.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-937/2011
Iestādes lēmuma, ar kuru atteikts nodibināt tiesiskās attiecības, tiesiskā daba

J 14.09.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-650/2011
Cietuma darbinieku goda un cieņas aizskaršana

J 02.09.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-420/2011
Regulas par Kopienas Muitas Kodeksa izveidi jēdziens „pastāvošie noteikumi”; pēcmuitošanas pārbaudes atbilstība nodokļu revīzijas (audita) pazīmēm; divkāršas – importētāja un deklarētāja – pēcmuitošanas pārbaudes nepieciešamība

J 08.07.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-426/2011
Kompensējamā nesaņemtā atalgojuma apmēra noteikšana prettiesiski no dienesta atvaļinātai amatpersonai; iestādei uzliekamais pienākums prettiesiski no dienesta atvaļinātas amatpersonas atjaunošanai dienestā

J 28.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-177/2011
Tiesiskās noteiktības ievērošana, piešķirot zemi pastāvīgā lietošanā

J 16.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2011
Dzīvokļa īpašnieka kā patērētāja tiesību aizsardzība Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un administratīvajā procesā tiesā

J 15.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SJA-8/2011
Administratīvā procesa uzsākšana no jauna sakarā ar jaunatklātu apstākli

J 08.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-444/2011
Pašvaldības tiesības noteikt maksu par informācijas sniegšanu

J 03.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2011
Tiesas tiesību uzdot izdot jaunu nelabvēlīgu administratīvo aktu izmantošanas priekšnoteikumi; noilguma termiņa tecējums administratīvā akta pārsūdzēšanas un jauna administratīvā akta izdošanas gadījumā; lēmuma par soda naudas uzlikšanu atcelšana daļā

J 03.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-661/2011
Strīdu par privatizācijas sertifikātu ieskaitīšanu privatizācijas sertifikātu kontā izskatīšanas kārtība

J 01.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-107/2011
Likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredzētā atbildība par nodokļu samaksas pārkāpumiem

J 27.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-433/2011
Disciplinārlietas izskatīšana iestādē

J 26.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-421/2011
Sabiedrības tiesības saņemt informāciju par Latvijas Bankas amatpersonu atalgojumu

J 26.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-575/2011
Godu un cieņu var aizsargāt civilprocesuālā, nevis administratīvi procesuālā kārtībā

J 24.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-47/2011
Zemesgabala aprobežojuma – sarkano līniju – saturs; energoapgādes komersanta īpašās tiesības

J 20.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-151/2011
Zādzības radītais iztrūkums likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē; likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta attiecināmība uz zādzību

J 13.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-210/2011
Administratīvo aktu spēkā esība laikā; lēmuma par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā tiesiskā daba; Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie pierādījumi; eksperts administratīvajā procesā iestādē; iestāžu kompetence administratīvā akta apstrīdēšanas procesā; administratīvā akta galīgais noformējums

J 12.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SJA-8/2011
Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejas apsvērumi kā jaunatklāts apstāklis

J 06.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2011
Juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzināšana administratīvajā procesā; atlīdzības par morālo kaitējumu apmērs

J 06.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-171/2011
Dāvinājums atlīdzības nozīmē kā ienākuma gūšanas avots likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē

J 03.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-482/2011
Strīdu izskatīšanas kārtība par komercdarbības veikšanu Rīgas brīvostas teritorijā

J 29.04.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-489/2011
Pamats atvaļināšanai no militārā dienesta normu konkurences gadījumā

J 19.04.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2011
Attaisnojuma dokumentu noformēšanas prasību neievērošanas sekas

J 18.04.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2011
1968.gada 8.novembra Vīnes konvencijas „Par ceļu satiksmi” piemērojamība attiecībā uz Latvijai piederīgu personu

J 21.03.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-9/2011
Tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumu par izdevumiem saimnieciskās darbības izbeigšanai

J 21.03.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-254/2011
Sabiedrības tiesības piekļūt informācijai

J 10.03.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2011
Pamats personas pārreģistrācijai vai izslēgšanai no reģistra palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā

J 03.03.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-70/2011
Pašvaldības nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošana

J 28.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-176/2011
Slimības pabalsta izmaksas pamats

J 25.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2011
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanas priekšnoteikumi

J 25.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-413/2011
Tiesas pārbaude lietā par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu atstāt iesniegumu bez izskatīšanas; pagaidu noregulējuma līdzekļa izvēle

J 18.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-24/2011
Pasūtītāja – privāto tiesību juridiskās personas – tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumus

J 17.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-52/2011
Lietās par tiesībām uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem piemērojamie normatīvie akti

J 10.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-50/2011
Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošana

J 10.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-55/2011
Preces izlaišana brīvā apgrozībā kā importētas preces statusa iegūšanas priekšnoteikums

J 08.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-97/2011
Ieslodzītā tiesības īslaicīgi atstāt cietuma teritoriju

J 08.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-157/2011 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU NOLĒMUMĀ SKA-1372/2018)
Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt citiem tirgus dalībniekiem dotu apvienošanās atļauju

J 07.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2011
Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana

J 03.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-7/2011
Tiesību atskaitīt priekšnodoklī samaksāto pievienotās vērtības nodokli ierobežošana

J 03.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-38/2011
Kopējā dzīvokļa īrnieka tiesības nodot savas īrētās daļas privatizācijas tiesības citai personai

J 31.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2011
Policijas pienākums ievērot personas tiesības uz privātās dzīves aizsardzību; personas tiesības tikt uzklausītai

J 27.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-288/2011
Zemessarga tiesības prasīt uzturdevas kompensēšanu

J 25.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-166/2011
Valsts noslēpuma statusa piešķiršanas procesa atklātība

J 25.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-270/2011
Maksātnespējas administratora atlīdzības noteikšanas tiesiskā daba

J 24.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-49/2011
Daudzdzīvokļu mājas jēdziens; mājas statuss; nedzīvojamās ēkas jēdziens

J 24.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-122/2011
Valdes locekļa pilnvaru izbeigšanās; darba devēja sniegto ziņu par darba ņēmēju tiesiskās sekas; iestādes pienākums noskaidrot patiesos lietas apstākļus

J 24.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-124/2011
Atlīdzinājuma prasījuma pieļaujamība

J 20.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-275/2011
Mantota īpašuma iegūšanas brīža noteikšana iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām

J 17.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-131/2011
Vienots dienests; amatpersonu brīdināšana par atvaļināšanu no dienesta; amatpersonu vērtēšana; administratīvā akta adresāts; iestādes pienākums uzklausīt adresāta viedokli; uzklausīšanas pienākuma neizpildīšanas sekas

J 12.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-191/2011
Ierēdņu sociālās garantijas; ierēdņu novērtēšanas tiesiskā daba; privāto finanšu līdzekļu atmaksa darbiniekiem

J 12.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-221/2011
Personas tiesības uz informāciju par valsts komercdarbību; personas tiesības saņemt atbildi pēc būtības par valsts komercdarbību

J 06.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-32/2011
Pašvaldības lēmumu par atļauju apbūvēt iznomāto zemi tiesiskā daba