Hronoloģiskā secība
2008

Drukas versija

J 23.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-603/2008
Iestādes lēmuma par transportlīdzekļa pārreģistrācijas aizliegumu tiesiskā daba

J 12.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-794/2008
Pieteikums par jaunatklātiem apstākļiem; administratīvā pārkāpuma lietā konfiscētā transportlīdzekļa īpašnieka (kas nav tā pati persona, kas izdarījusi administratīvo pārkāpumu) tiesības vērsties kompetentā institūcijā par transportlīdzekļa atdošanu 

J 12.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-872/2008
Par administratīvā akta paziņošanas prezumpciju

J 04.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-511/2008
Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; konkrētais preces tirgus un ģeogrāfiskais tirgus Konkurences likuma izpratnē 

J 01.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-792/2008
Par pašvaldības iekšēju lēmumu privatizācijas procesā

J 26.11.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-837/2008
Administratīvā akta paziņošana nav faktiskā rīcība 

J 21.11.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-795/2008
Procesuālais termiņš administratīvā akta apstrīdēšanai un pārsūdzībai privātpersonai, kuras tiesības vai tiesiskās intereses administratīvais akts ierobežo un kura nav bijusi pieaicināta procesā kā trešā persona

J 06.11.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-705/2008
Par disciplinārsoda piemērošanu ierēdnim; alkometra rādījumu kā pierādījuma pieļaujamība, ja alkometrs nav bijis verificēts Ministru kabineta noteiktajā termiņā

J 17.10.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-754/2008 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Apelācijas sūdzības atstāšana bez izskatīšanas; procesa dalībnieka pārstāvja neierašanās uz tiesas sēdi

J 13.10.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-327/2008
Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par nodokļu parāda bezstrīdus piedziņu ir vērsts uz administratīvā akta izpildi, un kontrole par šādu lēmumu tiesā veicama atbilstoši administratīvo aktu izpildes tiesiskumu reglamentējošajām tiesību normām

J 13.10.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-690/2008
Atlīdzinājums par iestādes pieļautajiem procesuālajiem pārkāpumiem administratīvajā procesā

J 10.10.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-224/2008
Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1panta, kas noteic nodokļu administrācijas pienākumu piedzīt no darba devēja nesamaksātās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un soda naudu, piemērošana

J 30.09.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-741/2008
Par valdes tiesībām pārstāvēt komersantu un par Komercreģistrā iekļauto ziņu tiesisko nozīmi

J 26.09.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-525/2008
Administratīvo tiesu kontrolei nav pakļauts jautājums par informācijas nesniegšanu, ja informāciju iestādei pieprasījusi valsts amatpersona savu dienesta funkciju ietvaros; prasījums informācijas nesniegšanas kontekstā

J 25.09.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-502/2008
Par vienošanās līgumu nodokļu tiesībās

J 25.08.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-574/2008
Nekustamā īpašuma atsavināšana, kas nenotiek ekonomiskās reformas ietvaros, t.i., publisko tiesību jomā

J 19.08.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-581/2008
Ieslodzītās personas tiesības pārsūdzēt ieslodzījuma vietas medicīnas daļas sniegtos valsts garantētos medicīnas pakalpojumus; ieslodzītās personas cilvēktiesības

J 30.07.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-558/2008
Administratīvā akta izpilde nav faktiskā rīcība

J 04.07.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-518/2008
Pieteikuma papildinājumu un pieteikuma grozījumu nošķiršana; pašvaldības rīcības, lemjot par privatizācijas ierosinājumu, tiesiskā daba

J 03.07.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-326/2008
Vārdkopa „valsts un pašvaldība” likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē; reformatio in peius aizliegums administratīvo pārkāpumu lietās

J 02.07.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-466/2008
Par atlīdzinājuma saņemšanu

J 30.06.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-190/2008
Mazstāvu dzīvojamās teritorijas apbūves nosacījumi Rīgā saistībā ar būves augstumu un zemesgabala reljefa izmaiņām, kā arī būves attālumu līdz robežai ar kaimiņu zemes gabalu; būvdarbu apturēšana

J 26.06.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2008
Tiesiskā daba slimnīcas rīcībai, neziņojot personai par tās asinīs identificētām vīrusa antivielām; valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” pienākumi un rīcība epidemioloģiskās drošības jomā

J 03.06.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-234/2008
Faktiskās rīcības nošķiršana no starpdarbībām (starplēmuma); administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros pieņemta lēmuma par dokumentu izņemšanu tiesiskā daba; cietušais administratīvā pārkāpuma lietā muitas jomā

J 15.05.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-181/2008
Medicīniskās pārbaudes veikšana, lai noteiktu transportlīdzekļa vadītāja atrašanos narkotisko ielu ietekmē

J 28.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-353/2008
Valsts mantas atsavināšana publisko tiesību jomā

J 22.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-322/2008
Augstākas instances tiesas kompetence, izskatot blakus sūdzību

J 22.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-339/2008
Pārsūdzības termiņš apgabaltiesas lēmumam par lietas nosūtīšanu pirmās instances tiesai likumā noteikto darbību izpildei

J 21.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2008
Advokatūras institūta būtība; Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas publiski tiesiskais statuss un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pienākumi Iesniegumu likuma kontekstā; Latvijas Republikas Satversmes 104.panta interpretācija

J 21.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-216/2008
Tiesnešu disciplināratbildības jautājumu tiesiskā daba; tieslietu ministra (ministrijas) rīcība tiesnešu disciplinārās sodīšanas jautājumos

J 14.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-29/2008
Dubultās sodīšanas aizlieguma principa (ne bis in idem) izpratne administratīvo pārkāpumu lietās, ja augstākas instances tiesa grozījusi piemēroto administratīvo sodu

J 11.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-256/2008
Pieteikumu par lēmuma atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem var iesniegt arī par Senāta lēmumu

J 10.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2008
Par Latvijas pilsonību kā kritēriju nacistiskā režīma politiski represētās personas statusa piešķiršanai; prasījuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu izskatīšana

J 27.03.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2008
Ierobežojumi šķīrējtiesas nosaukuma izvēlē

J 25.03.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-119/2008
Privatizācijas aģentūras skaidrojoša rakstura vēstule, kas potenciālam privatizācijas pretendentam sniegta pirms ir izstrādāti privatizācijas noteikumi, pati par sevi nerada tiesiskas sekas un līdz ar to nav administratīvais akts

J 04.03.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-140/2008
Lēmumi un darbības, kas veikti noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procesa ietvaros, nav pakļauti kontrolei administratīvā procesa kārtībā

J 28.02.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-50/2008
Administratīvā akta darbības apturēšanas un administratīvā akta izpildes apturēšanas nošķiršana; pārkāpuma, kas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, kvalificēšana - tas vien, ka persona ir pārsūdzējusi iepriekšējo lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, neliedz otro pārkāpumu kvalificēt kā atkārtoti izdarītu

J 14.02.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2008
Uzziņa un tiesiskā paļāvība

J 25.01.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-170/2008
Advokāta tiesības pārstāvēt personu administratīvā pārkāpuma lietā un advokāta tiesības sniegt juridisko palīdzību; pārstāvības un juridiskās palīdzības noformēšana

J 23.01.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-91/2008
Lēmuma par atteikšanos pieņemt blakus sūdzību pārsūdzības termiņš skaitāms no lēmuma noraksta saņemšanas dienas

J 14.01.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2008
Valstij ir pienākums atzīt personas dzimuma maiņu atbilstoši dzimumu raksturojošo pazīmju (bioloģisko kritēriju, izskata, ārējās ķermeņa uzbūves, psiholoģijas un sociālās uzvedības) kopumam, lai tiktu novērstas situācijas, kad personai rodas atšķirība starp tās faktisko dzimumu (tostarp tā uztveri sabiedrībā) un juridisko statusu