Hronoloģiskā secība
2007

Drukas versija

J 27.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-253/2007
Iestādes izsniegts rēķins par administratīvā akta izdošanu nav iestādes faktiskā rīcība, bet gan attiecīgā administratīvā akta nosacījums; administratīvā akta nosacījumi un to pārsūdzēšana

J 21.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-760/2007 
''Saprātīgā pieteicēja'' princips; prasījums izvērtēt tiesības uz atlīdzinājumu

J 20.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-715/2007
Lemjot par iespēju apturēt darbību VID lēmumam par soda naudas piemērošanu, jāvērtē ne tikai pārsūdzētā lēmuma pirmšķietamais prettiesiskums, bet arī apsvērumi, kas izriet no šādas sankcijas krimināltiesiskā rakstura Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta kontekstā

J 14.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-679/2007
Tiesībsarga rīcība, kas veikta pārbaudes lietas ietvaros, nav pakļauta administratīvo tiesu kontrolei; tiesībsarga kā valsts varas īstenošanas uzrauga funkcijas un to būtība

J 12.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-512/2007
Morālais kaitējums, kas nodarīts ar iestādes lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes; morālā kaitējuma atlīdzināšanai vērtējamie apstākļi

J 03.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-539/2007
Iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas ievērošana; apstrīdēšanas iesnieguma saturs

J 08.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-431/2007
Ar administratīvo aktu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pamats; valsts atbildība par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras veiktajiem pensiju izmaksas ieturējumiem; tiesību normu intertemporālā piemērošana lietās par labvēlīga administratīvā akta izdošanu

J 07.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-506/2007
Par faktiskās rīcības, kas veikta pirms Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās, pārsūdzību

J 07.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-576/2007
Ieslodzīto tiesības uz darbu un izglītību - LR Satversmes 106. un 112.panta tvērums; Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīcība, nenodrošinot ieslodzītos ar darbu un iespējām iegūt vidējo izglītību, nav iestādes faktiskā rīcība

J 05.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-304/2007
Administratīvā procesa uzsākšana no jauna

J 25.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-414/2007
Trešās personas jēdziens administratīvajā procesā

J 25.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-673/2007
Lūgumu par administratīvā akta darbības atjaunošanu var iesniegt jebkurā lietas stadijā, līdz tiesa pabeigusi lietas izskatīšanu pēc būtības

J 24.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-652/2007
Apstāklis, ka tiesa kādu iemeslu dēļ nolēmumu sastādījusi ātrāk, kā pirms tam paziņojusi procesa dalībniekiem, neietekmē to, ka nolēmuma pārsūdzības termiņš skaitāms no datuma, par kuru kā nolēmuma pieņemšanas datumu pirms tam bija paziņots

J 22.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-650/2007
Dokumentu paziņošana procesa dalībnieku norādītajā adresē; procesuālā termiņa nokavējuma attaisnojošie iemesli; jautājuma par procesuālā termiņa atjaunošanu izskatīšanas kārtība

J 08.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-400/2007
Administratīvais pārkāpums – transporta līdzekļa vadīšana, ja nav vadīšanas tiesību; tiesiskās paļāvības princips un vienlīdzības princips

J 03.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-376/2007
Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumam atņemt personai bezdarbnieka statusu bezdarbnieka pienākumu nepildīšanas dēļ ir jābūt samērīgam; apelācijas instances tiesas pienākums nolēmumā formulēt savu attieksmi pret pirmās instances tiesas nolēmumu.

J 03.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-567/2007
Ja persona atkārtoti iesniegusi tādu pieteikumu, kura pieņemšanu tiesa jau atteikusi sakarā ar to, ka pieteikums nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā, tad šāda atkārtota pieteikuma pieņemšana atsakāma, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 191.panta ceturto daļu

J 21.09.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-367/2007
Administratīvā akta pamatojums – Valsts ieņēmumu dienesta pienākums lēmumā norādīt, kā veidojas nodokļu parāda kopējā summa

J 31.08.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-355/2007
Pierādījumu – alkometra mērījumu – pieļaujamība, ja alkometrs neatbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām; tulks administratīvā pārkāpuma lietā.

J 31.08.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-369/2007
Par zemes piešķiršanas pastāvīgā lietošanā regulējumu; par labvēlīga administratīvā akta neizdošanas pārsūdzēšanu un par iestādes faktiskās rīcības jēdzienu

J 27.08.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-495/2007
Par pagaidu aizsardzības instrumentiem – pagaidu noregulējumu un administratīvā akta darbības apturēšanu, to nošķiršanu un piemērošanu; par būvatļaujas un lēmuma par ēkas nodošanu ekspluatācijā tiesisko dabu un darbību un par pagaidu aizsardzību lietās, kurās pārsūdzēta būvatļauja

J 09.07.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-346/2007
Tas, vai, izmantojot personas datus, tiek aizskarts personas gods un cieņa, ir vispārējās jurisdikcijas tiesas, nevis Datu valsts inspekcijas kompetences jautājums; augstākas instances tiesas pievienošanās zemākas instances tiesas nolēmuma motivācijai

J 29.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-339/2007
Pirms Satversmes tiesas 2002.gada 19.marta sprieduma ieturēto pensiju atmaksāšana pensionāriem, pamatojoties uz 2007.gada 1.janvārī spēkā stājušiem grozījumiem likumā „Par valsts pensijām”, nav uzskatāma par prettiesiskas darbības seku novēršanu, bet gan par valsts politisku izšķiršanos atmaksāt iepriekš ieturēto pensijas daļu

J 25.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-294/2007
Administratīvais akts var sastāvēt no vairākiem dokumentiem, un akta pamatojumam nav obligāti jābūt tajā pašā dokumentā, kurā ietverta lēmuma rezolutīvā daļa

J 21.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-295/2007
Tas, ka ar iestādes darbībām privātpersonai radītās nelabvēlīgās sekas ir atgriezeniskas un ar tiesas nolēmumu tiek novērstas, neizslēdz personas tiesības uz nodarītā morālā kaitējuma atlīdzinājumu; administratīvā akta izdošans procesā veiktās darbības nav vērtējamas kā iestādes faktiskā rīcība; prasījuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu izlemšana

J 14.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2007
Soda naudas nodokļu lietās samērīgums; soda naudas apmēra grozīšana; Administratīvā procesa likuma 253.panta sestās daļas interpretācija un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 6.punkta interpretācija

J 14.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-255/2007
Tas, ka lēmums tiek pieņemts balsojot, neatbrīvo iestādi no pienākuma izdarīt lietderības apsvērumus un norādīt tos lēmumā; atteikums kā negatīvs administratīvais akts

J 11.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-117/2007
Augstākas instances tiesas kompetence, izvērtējot apelācijas sūdzībā izteiktos iebildumus par zemākās instances tiesas atsevišķi nepārsūdzamiem lēmumiem; zemākas instances tiesas lēmums atjaunot nokavēto procesuālo termiņu var tikt pēc būtības pārvērtēts augstākas instances tiesā vienīgi tad, ja tā pieņemšanā pieļauti acīmredzami būtiski pārkāpumi

J 08.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-194/2007
Tiesību saņemt informāciju un tiesību saņemt atbildes uz iesniegumiem saturs; cilvēktiesību izmantošanas godprātīgums

J 07.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-238/2007
Iestādes kļūda nedrīkst radīt netaisnīgas privātpersonai nelabvēlīgas sekas; taisnīguma princips, tiesiskās paļāvības princips un labas pārvaldības princips

J 23.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-251/2007
Privatizācijas procesa būtība; pašvaldības lēmuma, ar kuru atsavināts nekustamais īpašums, par kuru pašvaldībā saņemts privatizācijas ierosinājums, tiesiska daba un kontrole

J 18.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-388/2007
Administratīvā akta darbības apturēšana, ja pirmās instances tiesas spriedums bijis pieteicēja labvēlīgs; pagaidu noregulējuma piemērošanas kritēriji

J 17.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2007
Uzturēšanās atļaujas pieprasītājam izvirzītās prasības attiecībā uz iztikas līdzekļiem un paziņojumu par dzīvesvietu; samērīguma principa piemērošana, izdodot un kontrolējot obligāto administratīvo aktu

J 10.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-162/2007
Muitas brokera atbildība par muitas iestādē iesniegtajā deklarācijā norādīto ziņu pareizību

J 03.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-311/2007
Tiesības studēt doktorantūrā un līdz ar to arī tiesības prasīt mācību atvaļinājumu promocijas darba izstrādei nav uzskatāmas par LR Satversmē garantētām cilvēktiesībām; iestādes lēmums saistībā ar mācību atvaļinājuma piešķiršanu promocijas darba izstrādei ir iekšējs lēmums un nav pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā; blakus sūdzības izskatīšana rakstveida procesā

J 25.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-157/2007
Administratīvā pārkāpuma – sīkā huligānisma – sastāvs; jēdzieni „necenzēti vārdi” un „sabiedriska vieta”; administratīvā pārkāpuma protokola tiesiskā daba

J 24.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-183/2007
Administratīvā akta atcelšana nesamērīguma (samērīguma principa pārkāpuma) dēļ; tiesas tiesības grozīt pārsūdzēto administratīvo aktu un Administratīvā procesa likuma 253.panta sestās daļas interpretācija

J 12.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-118/2007
Tiesas kompetence, izskatot prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; tiesas kompetence sociālās palīdzības jomā

J 12.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-122/2007
Par Ministru kabineta noteikumu „Ceļu satiksmes noteikumi” 71. un 75.punkta normu (pienākums izvēlēties pareizu braukšanas ātrumu un distanci) interpretāciju

J 27.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2007
Pēc VID muitas iestāžu iniciatīvas sniegtam preces identifikācijas atzinumam (par preču paraugu atbilstību konkrētiem Latvijas kombinētās nomenklatūras (LKN) kodiem) nepiemīt galīgā noregulējuma raksturs, līdz ar to tas nav atsevišķi pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā

J 14.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-84/2007
Regulējums par administratīvā procesa uzsākšanu no jauna uz iesnieguma pamata attiecināms uz gadījumiem, kad ar iestādes izdoto administratīvo aktu ir aktīvi ietekmētas tiesiskās attiecības, proti, mainīts personai jau piemītošo tiesību vai pienākumu apjoms; prasījuma par labvēlīgu administratīvo aktu izdošanu izskatīšana

J 13.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-11/2007
Par KNAB brīdinājuma tiesisko dabu, par valsts amatpersonas rīcību, izskatot privātpersonas sūdzību par attiecīgās amatpersonas darījumu partneri, un par apdrošināšanas līgumattiecību darījuma summu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē

J 09.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2007
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.pantā paredzētā administratīvā pārkāpuma – sīkā huligānisma – sastāvs un necenzētu vārdu jēdziens sīkā huligānisma kontekstā

J 08.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-89/2007
Par samērīguma principa piemērošanu, izdodot obligāto administratīvo aktu

J 08.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2007
Administratīvajā aktā iekļaujamai apstrīdēšanas/pārsūdzēšanas iespēju norādei jābūt tādai, lai privātpersona, ievērojot pienācīgu rūpību, to varētu saprast

J 01.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2007
Lai atlīdzinājums būtu atbilstīgs Satversmes 92.panta izpratnē, tam ir jābūt efektīvam tiesiskās aizsardzības līdzeklim; tiesības uz atlīdzinājumu par aizskārumu, kas nodarīts ar procesuāliem pārkāpumiem administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros, izvērtējamas vienlaikus ar gala lēmuma kontroli

J 21.02.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2007
Prasījums par inflācijas koeficienta summas piedziņu (procentu un pieauguma pievienošana sākotnējam prasījumam) nav uzskatāms par jaunu prasījumu

J 19.02.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2007
Par uzņēmumu reģistra kompetenci

J 05.02.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-103/2007
Ārsts, izsniedzot darbnespējas lapu, un ārstniecības iestādes vadītājs, anulējot izsniegto darbnespējas lapu, rīkojas valsts pārvaldes jomā; ārstniecības iestādes vadītāja lēmums anulēt izsniegto darbnespējas lapu ir atzīstams par administratīvo aktu

J 31.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-76/2007
Ja tiesnesis saņem apelācijas sūdzību, ko privātpersonas vārdā parakstījis pārstāvis, kura pilnvarojums nav noformēts atbilstoši likumam, tiesnesim vispirms jāizmanto iespējas, lai pārliecinātos par attiecīgās privātpersonas patieso gribu saistībā ar attiecīgās apelācijas sūdzības iesniegšanu

J 29.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-64/2007
Par prezumpciju, ka administratīvais akts adresātam paziņots (padarīts pieejams) un par jēdzienu „ticami iemesli” Administratīvā procesa likuma 70.panta otrās daļas izpratnē

J 26.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-78/2007
Attiecības starp Ventspils brīvostu un privātpersonu par ostas piestātnes nomu nav klasiskās nomas attiecības Civillikuma izpratnē, jo Ventspils brīvosta, nosakot piestātnes nomas maksu, nerīkojas privāto tiesību jomā

J 16.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-144/2007
Par subjektīvajām tiesībām prasīt iecelšanu par aizbildni; par adopcijas procesu, ja potenciālie adoptētāji ir ārvalstnieki; par populārsūdzību iesniegšanas ierobežojumu pieļaujamību

J 05.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-77/2007
Izvērtējot iesniegtās blakus sūdzības atbilstību nosacījumam, ka blakus sūdzībā jābūt ietvertiem apsvērumiem, kā izpaužas pārsūdzētā lēmuma nepareizība, nav pieļaujama blakus sūdzības atzīšana par likumam neatbilstoši tikai tāpēc, ka tiesneša ieskatā blakus sūdzībā ietvertie argumenti ir neatbilstoši, neadekvāti vai nepareizi

J 04.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2007
Par atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu pārsūdzēšanu un prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; par invaliditātes noteikšanas datumu un par izģērbšanos invaliditātes noteikšanai nepieciešamajai apskatei ārstu komisijā