Hronoloģiskā secība
2006

Drukas versija

J 20.12.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-543/2006
Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, izskatot apstrīdēšanas iesniegumu, var aprēķināt lielāku nodokļa parādu, kā bija noteikusi zemākā iestāde, bet ne lielāku soda naudu (reformatio in peius aizliegums)

J 12.12.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-457/2006
Iztrūkstot klātesamības momentam, uzskatu paušanu nevar uzskatīt par īstenotu pulcēšanās brīvības ietvaros; likums „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” attiecināms uz vārda brīvības īstenošanas formām vienīgi tad, ja tas likumā ir nepārprotami atrunāts

J 17.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-407/2006
Par piemērojamām Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām gadījumā, ja persona vadījusi transportlīdzekli tādu medikamentu iespaidā, kuru sastāvā ir narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas

J 14.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-432/2006
Par to, kādos gadījumos administratīvais akts ir un kādos nav atceļams pamatojuma nepilnību dēļ

J 14.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-454/2006
Par administratīvo atbildību par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajam rīkojumam vai prasībai, par administratīvā pārkāpuma protokolu

J 14.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-588/2006
Par pieteikuma par Administratīvā procesa likuma 184.panta 3.punktā paredzēto priekšmetu iesniegšanas priekšnoteikumiem

J 03.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-5/2006
Par 9.Saeimas vēlēšanu norises tiesiskumu, vēlēšanu procesā ievērojamiem vispārējiem tiesību principiem un pamatu vēlēšanu atzīšanai par prettiesiskām

J 27.10.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-269/2006
Par privatizācijai nodota zemesgabala iegūšanu īpašumā, izmantojot pirmpirkuma tiesības

J 27.10.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-303/2006
Persona, rīkojoties privāto tiesību jomā, kaut arī pārkāpjot kādas citas personas subjektīvās tiesības, nevar veikt patvarību Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.panta izpratnē

J 27.10.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-366/2006
Par soda naudas piemērošanas pamatotību

J 24.10.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-569/2006
Apstāklis, ka transportlīdzekļa īpašniekam ir pienākums samaksāt vadītāja nesamaksāto naudas sodu par transportlīdzekļa novietošanu neatļautā vietā, nerada tiesības transportlīdzekļa īpašniekam pārsūdzēt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā

J 23.10.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-501/2006
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.panta piemērošanu, kas paredz atbildību par sīko huligānismu

J 10.10.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-563/2006
Blakus sūdzības iesniegšanas termiņš ir atjaunojams atbilstoši laikam, cik ilgi pastāvējuši objektīvi šķēršļi blakus sūdzības iesniegšanai

J 27.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-554/2006
Tiesai, izvērtējot iesniegtās kasācijas sūdzības atbilstību likumā noteiktajām prasībām, ir jāņem vērā, ka administratīvais process savā būtībā ir vērsts uz personas tiesību un tiesisko interešu aizstāvību

J 26.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-323/2006
Nodokļa rēķinā iekļaujamā informācija

J 26.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-492/2006
Latvijā likumdevējs fondu biržai kā regulētā tirgus organizētājam ir paredzējis komersanta statusu. Regulētā tirgus organizētājs (birža), rīkojoties regulētā tirgus organizēšanas ietvaros, darbojas privāto tiesību jomā; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta trešās daļas interpretācija

J 22.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-390/2006
Senāts, izskatot blakus sūdzību par apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts rajona tiesas lēmums par atteikšanos atjaunot procesuālo termiņu, ir kompetents pārbaudīt, vai zemāko instanču tiesas pamatoti uzskatījušas, ka konkrētajā lietā vērtējams jautājums par procesuālā termiņa atjaunošanu

J 19.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-283/2006
Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 22. panta ceturtās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

J 19.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-523/2006
Vispārīgā administratīvā akta – domes lēmuma par konkrētas dzīvojamās mājas nenodošanu privatizācijai – pārsūdzība

J 14.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-399/2006
Izloze, ar kuru nosaka, kuram no pretendentiem piešķiramas zemes lietošanas tiesības, nav faktiskā rīcība; faktiskās rīcības jēdziens

J 12.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-491/2006
Attiecībā uz individuālā komersanta pārstāvības noformēšanu pēc analoģijas ir piemērojama Administratīvā procesa likuma 38.panta trešā daļa par juridiskās personas pārstāvības noformēšanu

J 29.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-498/2006
Faktiskās rīcības jēdziens (pazīmes) un cietuma administrācijas rīcības saistībā ar ieslodzīto uzturu tiesiskā daba

J 22.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-451/2006
Pašvaldība, konkursa kārtībā atlasot un pieņemot darbā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, rīkojas privāto tiesību jomā

J 17.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-395/2006
Vēršoties iestādē ar informācijas pieprasījumu, tam nav jāpievieno dokumenti, kas apliecina personas pilnvarojumu pārstāvēt pieprasījuma iesniedzēju un informācijas pieprasījuma iesniegšanai nav piemērojami Administratīvā procesa likuma 38.pantā izvirzītie kritēriji

J 17.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-412/2006
Tas vien, ka īres līgums noslēgts starp privātpersonu un iestādi, nepiešķir īres līgumam publiski tiesisku raksturu. Publiski tiesisks raksturs ir tiem ar dzīvokļa jautājumiem saistītajiem pašvaldības lēmumiem, kuriem ir sociālās palīdzības raksturs

J 08.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-393/2006
Likumdevējs nav piešķīris privātpersonai subjektīvas tiesības prasīt tiesneša disciplināru sodīšanu, tiesības vērsties tiesā un valsts pārvaldes joma kā administratīvo tiesu kontroles objekts

J 08.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-402/2006
Likums neparedz personām tiesības prasīt, lai tām tiktu rezervētas tiesības privatizēt to īrētos privātpersonām piederošos dzīvokļus arī tad, ja pastāv iespēja, ka nākotnē attiecīgais dzīvoklis nonāks pašvaldības īpašumā; personu tiesības iesniegt pieteikumu tiesā; lietas izskatīšanas atlikšana, pamatojoties uz APL 269.panta 1.punktu

J 22.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-255/2006
Par būvvaldes lēmuma piekrist būves projektēšanai tiesisko dabu; par trešajām personām būvniecības tiesiskajās attiecībās; par citai personai izsniegtas būvatļaujas pārsūdzības tiesisko pamatu un publiskās apspriešanas nepieciešamības priekšnosacījumiem

J 20.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-364/2006
Procesa dalībnieka piedalīšanās procesā ar pārstāvja starpniecību, tam nepieciešamais pilnvarojums

J 15.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-353/2006
Faktiskās rīcības pazīmes, iekšēja lēmuma nošķiršana no politiskā lēmuma un vienlīdzības principa piemērošana, kā arī Ministru kabineta rīkojuma nodot pārdošanai valstij piederošu zemes gabalu tiesiskā daba

J 15.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-356/2006
Ieslodzījumā esoša blakus sūdzības iesniedzēja etapēšana uz tiesas sēdi nav obligāta

J 15.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-365/2006
Publisko tiesību līgumi; to nošķiršana no privāto tiesību līgumiem

J 08.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-299/2006
Par bijušā aizbildņa tiesībām vērsties ar pieteikumu tiesā, lai aizsargātu bērnu tiesības un intereses, pārsūdzot bāriņtiesas lēmumu, ar kuru atjaunotas aprūpes tiesības vecākiem un aizbildnības institūta jēgu un aizbildņa statusu

J 01.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2006
Par Eiropas Kopienu tiesību saistošo spēku, prejudiciālā nolēmuma „vajadzīgumu”, aizliegto vienošanos konkurences tiesību izpratnē, aizliegtās vienošanās spēkā neesamību no tās noslēgšanas brīža, tiesas tiesībām atlikt lietas izskatīšanu, procesa dalībnieku tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem un izteikt savu viedokli, kā arī procesa dalībnieku pieteikto lūgumu izlemšanu

J 01.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-184/2006
Par maternitātes un slimības pabalsta aprēķināšanai piemērojamām normām saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu Nr.2003-19-0103, kā arī par prasījumu – labvēlīgāka administratīvā akta izdošana – un par likuma robu aizpildīšanu

J 23.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-306/2006
Pasūtītājam nav subjektīvo tiesību pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par aizliegumu slēgt līgumu

J 19.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-201/2006
VID pieprasījuma iesniegt papildu deklarāciju tiesiskā daba; galējā noregulējuma raksturs kā viena no administratīvā akta pamatpazīmēm

J 19.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-207/2006
Par studenta attiecībām ar iestādi, kurā studiju programmas ietvaros students iziet praksi, un par lēmumu, kas pieņemti sakarā ar praksi, juridisko dabu

J 16.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-168/2006
Tiesību normu spēks laikā un to intertemporālā piemērojamība konkurences pārkāpumu lietās

J 09.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-52/2006
Par soda uzlikšanā piemērojamo principu, kas nosaka, ka tiesību normai ar pietiekošu skaidrību ir jānosaka pienākums, par kura nepildīšanu personai var draudēt sods, un par administratīvā akta ar ilgstošu iedarbību spēkā esību gadījumā, ja tiesību norma, uz kuras pamata attiecīgais akts izdots, zaudējusi spēku

J 26.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-2/2006
Par izņēmumu no Administratīvā procesa likuma 67.panta noteikumiem par administratīvā akta sastāvdaļām

J 25.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-259/2006
Subjektīvās tiesības pārsūdzēt Uzņēmumu reģistra lēmumu izdarīt ierakstu par sanācijas plāna pieņemšanu un revidenta iecelšanu, kā arī gadījumiem, kad tiesai ir pienākums vērtēt ne tikai administratīvā procesa iestādē pēdējā stadijā pieņemto lēmumu

J 11.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-221/2006
Ministru kabineta lēmums, ar kuru atteikts personu uzņemt Latvijas pilsonībā, ir politisks lēmums un nav pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā

J 11.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-226/2006
Nacionālā radio un televīzijas padome, lemjot par valsts bezpeļņas SIA „Latvijas Radio” ģenerāldirektora iecelšanu, rīkojas privāto tiesību jomā

J 15.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-123/2006
Par lēmuma, ar kuru akceptēts būvprojekts, tiesisko dabu

J 15.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-124/2006
Par Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtajā daļā paredzētās atlīdzības pieteicēja pārstāvim noteikšanu

J 15.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-143/2006
Ja tiesa paziņo saīsināto lēmumu, lēmuma pārsūdzības termiņš skaitāms no pilna lēmuma sastādīšanas dienas

J 14.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-196/2006
Par nepārreģistrējušās sabiedriskās organizācijas, kas iesniegusi pieteikumu tiesā kā Administratīvā procesa likuma 29. panta tiesību subjekts, tiesībām iesniegt blakus sūdzību un par administratīvās tiesas kompetenci izskatīt strīdus par pašvaldības noteiktajām īres maksām un apsaimniekošanas maksas tarifiem

J 07.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-59/2006
Par netaisnīgiem līguma nosacījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē un kredītiestāžu sniegtajiem pakalpojumiem kā patērētāju tiesību aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem pakļautiem darījumiem

J 28.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2006
Par humānās palīdzības kravā esošo priekšmetu atbrīvošanu no muitas nodokļa un vieglo automobili kā ar akcīzes nodokli apliekamu priekšmetu

J 24.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-4/2006
Par lēmuma, ar kuru persona iekļauta to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, pamatošanu, par tā pieņemšanai izvērtējamiem apstākļiem un par tā pārvērtēšanu tiesā

J 21.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-144/2006
Par subjektīvajām tiesībām pārsūdzēt lēmumu par adreses maiņu (piešķiršanu)

J 14.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2006
Par analoģijas piemērošanas nepieciešamības un iespēju izvērtēšanu un par notiesājoša spriedumu kā pamatu notāra atcelšanai no amata, kā arī par Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 7.panta interpretāciju

J 14.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2006
Par LAPK 158.3panta interpretāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem ārējiem normatīvajiem aktiem kā pamatu nelabvēlīgu administratīvo aktu izdošanai

J 10.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-73/2006
Par likuma „Par valsts ieņēmumu dienestu” 10.panta otrās daļas 16.punkta interpretāciju – priekšnosacījumiem, kam jāiestājas, lai VID varētu izmantot tiesības pieņemt lēmumu nodrošināt tiesā ceļamās (celtās) prasības un Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņa lēmuma izpildi, piemērojot prasības nodrošinājuma līdzekļus arī pirms likumā vai lēmumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās

J 07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-31/2006
Par Administratīvā procesa likuma 315.panta otrās daļas interpretāciju un nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju zemēm, kas atrodas Rīgas Brīvostas teritorijā

J 07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-32/2006
Par likuma „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību” normu piemērošanu un par administratīvo aktu ar divējādu iedarbību

J 07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-35/2006
Par Nepilsoņu likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta un 1.panta pirmās daļas 3.punkta interpretāciju – par lēmuma par nepilsoņa statusa atņemšanu pamatu un tā pieņemšanai izvērtējamiem apstākļiem

J 07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-36/2006
Par lēmuma par nodokļu maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā pārvērtēšanu tiesā

J 07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-38/2006
Par nodokļu maksātāja pienākumu un tiesībām iesniegt pierādījumus (papildu ziņas) par maksājamā iedzīvotāju ienākumu nodokļa apmēru pirms nodokļu aprēķina veikšanas un par tiesiskuma principa ievērošanu administratīvajā procesā iestādē

J 07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-39/2006
Par piemērojamām tiesību normām lietā par administratīvā akta ar ilgstošu iedarbību atcelšanu; Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums par nepilsoņa statusa atņemšanu kā administratīvais akts ar ilgstošu iedarbību

J 01.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2006
Par nodokļu parādnieka statusu un administratīvā akta izpildes apturēšanas tiesiskajām sekām, kā arī par jēdzienu „nodokļu apmēra precizēšana”

J 31.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-28/2006
Par VDEĀVK lēmuma par invaliditātes noteikšanu (atteikumu noteikt invaliditāti) pārvērtēšanu tiesā un ekspertīzes noteikšanu

J 31.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-119/2006
Tiesu izpildītāju rīcība un lēmumi izpildu lietā, kaut arī tiek vērtēti kā darbība publisko tiesību jomā, pārsūdzami vispārējās jurisdikcijas tiesā

J 23.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SA-2/2006
Par administratīvā akta darbības apturēšanu

J 17.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2006
Par tiesvedības izbeigšanu, jo lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā; par Administratīvā procesa likuma 29.panta subjektu

J 10.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2006
Par procesuālo tiesību normu piemērošanu