Judikatūras nolēmumu arhīvs

Drukas versija
 

Meklēt judikatūras nolēmumosJudikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa atlasa un sistematizē juridiski nozīmīgākos kasācijas instances – Augstākās tiesas departamentu (līdz 2014.gadam – Senāta) – nolēmumus tiesu prakses teorētiskā un praktiskā pielietojuma nodrošināšanai un apkopo tiesu nolēmumus, kuri rada juridisku interesi.

Šie klasifikatori visiem departamentiem pastāvīgi tiek papildināti – regulāri tiek pievienoti jaunākie nolēmumi. Lai vēl vairāk atvieglotu nolēmumu meklēšanu, pēc nepieciešamības tiks pilnveidots nolēmumu sadalījums.

 

Judikatūras nolēmumi publicēti vairāku veidu klasifikatoros:

1) HRONOLOĢISKIE RĀDĪTĀJI. Katram Augstākās tiesas departamentam nolēmumi sakārtoti pa gadiem, to pieņemšanas secībā.

 

2) PĒC LIETU KATEGORIJĀM (AR JUDIKATŪRAS TĒZĒM) KOPŠ 2003.GADA

Šeit pieejami Augstākās tiesas departamentu nolēmumi, kuru atziņas veido judikatūru noteiktu tiesību jautājumu izpratnē. Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sadarbībā ar departamentiem nolēmumus atlasa un apstrādā, veidojot tiesību attīstībai nozīmīgas atziņas (tēzes). Pie katras atziņas atverams nolēmums, kurā tā atrodama.

Ja ar konkrētu nolēmumu tiek mainīta vai grozīta kasācijas instances judikatūra, tas tiek papildus norādīts, tāpat tiek norādīts, ja nolēmumam pievienotas departamenta tiesneša atsevišķās domas, kas tiek publicētas pēc nolēmuma.

Ja konkrētais departamenta nolēmums skar vairākus tiesību jautājumus, klasifikatorā tas ievietots pie katra no tiem.

Nolēmumi šajā klasifikatorā attiecīgajās sadaļās sakārtoti pa gadiem un augošā secībā pēc lietu numuriem. Aiz katra nolēmuma numura un datuma tiek pievienots virsraksts un publicētas arī nolēmumā paustās kasācijas instances galvenās atziņas – tēzes. Tās lietotājiem dod vispusīgāku priekšstatu par departamenta viedokli konkrētā jautājumā.

Šis klasifikators ir izstrādāts, civillietās nolēmumus sistematizējot pēc lietu kategorijām un atsevišķiem tiesību aktiem – Civillikumā un Civilprocesa likumā – pēc tiesību normām. Darba lietās atziņas sakārtotas Darba likuma un citu saistīto normatīvo aktu kārtībā.

Šajā sadaļā pievienoti arī atsevišķu departamenta rīcības sēžu lēmumi, kā arī departamenta pieteikumi Satversmes tiesai un lēmumi par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālu nolēmumu pieņemšanai.

Administratīvo lietu nolēmumu klasifikators veidots pēc lietu kategorijām, ņemot vērā nolēmumā apskatītos tiesību jautājumus, bet administratīvā procesa sadaļa izvērsta sīkāk atbilstoši Administratīvā procesa likuma struktūrai.

Šajā sadaļā pievienoti arī atsevišķu departamenta rīcības sēžu lēmumi, kā arī departamenta pieteikumi Satversmes tiesai un lēmumi par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālu nolēmumu pieņemšanai.

Šis klasifikators ir izstrādāts, nolēmumus sistematizējot pēc tiesību normām, ko skar nolēmumā risinātie jautājumi un kas saskan arī ar Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma struktūru.

4)PĒC LIETU KATEGORIJĀM KOPŠ 2003.GADA

Šāds rādītājs šobrīd izveidots tikai Civillietu departamentam. Tajā pieejami visi nolēmumi, kas ir rādītājā pēc lietu kategorijām ar tēzēm, taču papildus no 2015.gada klasifikatorā pieejami arī nolēmumi bez judikatūras tēzēm, bet kuri rada juridisku interesi vai var būt noderīgi sistēmiskai normatīvā regulējuma vai tiesu prakses izpratnei.

Klasifikatora satura rādītājs un izkārtošanas princips ir analogs tam, kāds rādītājā pēc lietu kategorijām ar judikatūras tēzēm.

 

5) TIESĪBU AKTU RĀDĪTĀJI. Šie rādītāji izveidoti katram departamentam. Rādītājos sistematizēti Latvijas Republikas tiesību akti un starptautiskie tiesību akti, kuri izmantoti kasācijas instances nolēmumos. Pie konkrētā normatīvā akta (detalizēti – pie katra tā panta) norādīts lietas numurs, kuras nolēmumā tas izmantots, un atverams arī konkrētais nolēmums.

Civillietu departamentam un Krimināllietu departamentam norādīti tiesību akti, kas minēti nolēmumu motīvu daļā, bet Administratīvo lietu departamentam – visās nolēmuma daļās.

Šie rādītāji visiem departamentiem izveidoti kopš 2012.gada. Aktuālajam gadam tie tiek papildināti līdz ar jauna nolēmuma pievienošanu.

 

6) SPECIALIZĒTAIS RĀDĪTĀJS. Civillietu departamenta sadaļā izveidots specializētais Civillikuma pantu rādītājs judikatūras nolēmumos kopš 2003.gada.

 

7) PUBLICĒTO NOLĒMUMU RĀDĪTĀJS. Civillietu departamentam izveidots dažādos avotos publicēto nolēmumu saraksts laikā kopš 1996.gada. Nolēmumi publicēti Augstākās tiesas nolēmumu krājumos (1996–2015), „Juristu Žurnālā” (1997–1998), „Jurista Vārdā” (2000–2016), www.at.gov.lv (2003–2017), Civilprocesa likuma komentāros (2006–2012), www.tiesas.lv (2013–2017).