Judikatūras nolēmumu arhīvs

Drukas versija

Par Judikatūras nolēmumu arhīvu

 

 

Augstākās tiesas mājaslapā Judikatūras sadaļā Klasifikatoros sistēmiski apkopoti Augstākās tiesas departamentu (līdz 2014.gadam – Senāta) nolēmumi, kas ir juridiski nozīmīgi.

 

 

Klasifikatoros publicētais nolēmumu krājums pastāvīgi tiek papildināts – regulāri tiek pievienoti jaunākie nolēmumi, kā arī pievienoti par juridiski vērtīgiem atzīti senāki nolēmi. Lai atvieglotu nolēmumu meklēšanu, pēc nepieciešamības tiek pilnveidots arī nolēmumu sadalījums klasifikatoros.

Visās krājuma sadaļās lietotājam ir iespēja izvēlēties, lai tiek atlasīti visi klasifikatoros iekļautie nolēmumi vai arī tikai “Judikatūras nolēmumi”. Šajā nolēmumu krājumā apzīmējums “Judikatūras nolēmums” tiek lietots attiecībā uz Augstākās tiesas departamentu nolēmumiem, kuri pievienoti krājumam līdz 2016.gada 1.janvārim, kā arī uz tiem, kuri pievienoti pēc 2016.gada 1.janvāra, ja tiem pievienota judikatūras tēze - nolēmumā paustā galvenā atziņa, kas nozīmīga tiesību vienotai izpratnei un piemērošanai, - un atbilstošs virsraksts.

Publicētie nolēmumi nav uzskatāmi par spriedumu un lēmumu norakstiem, jo tajos var būt izdarītas redakcionālas izmaiņas, kas nemaina nolēmumu saturu. Nolēmumiem ir mainīts noformējums.

Nolēmumi publicēti vairāku veidu klasifikatoros:

1) HRONOLOĢISKIE RĀDĪTĀJI 

Katram Augstākās tiesas departamentam nolēmumi sakārtoti pa gadiem to pieņemšanas secībā.

Civillietu departaments

Krimināllietu departaments

Administratīvo lietu departaments

 

2) PĒC LIETU KATEGORIJĀM

Katram Augstākās tiesas departamentam nolēmumi sakārtoti pēc lietu kategorijām (tiesību jautājumiem). Nolēmumi atlasīti nolūkā dot lietotājiem vispusīgu priekšstatu par Augstākās tiesas viedokli konkrētā tiesību jautājumā. Tāpēc šeit publicēti nolēmumi, kuru atziņas veido judikatūru noteiktos tiesību jautājumos, kā arī nolēmumi, kuri rada juridisku interesi vai var būt noderīgi sistēmiskai normatīvā regulējuma vai tiesu prakses izpratnei. Šajā sadaļā pievienoti arī atsevišķu departamentu kolēģiju rīcības sēžu lēmumi, Augstākās tiesas pieteikumi Satversmes tiesai un lēmumi par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālu nolēmumu pieņemšanai.

Nolēmumu izvēle publicēšanai mājaslapai notiek, Judikatūras un zinātniski analītiskai nodaļai sadarbojoties ar tiesnešiem un zinātniski analītiskajiem padomniekiem. Izmantojot konkrētajā nolēmumā paustās atziņas, tiek veidotas tēzes un virsraksti.

Ja ar konkrētu nolēmumu tiek mainīta vai grozīta līdzšinējā tiesību normas interpretācija, tas tiek papildus norādīts ar atzīmi “Judikatūras maiņa”, tāpat tiek norādīts, ja nolēmumam pievienotas tiesneša atsevišķās domas. Tiesneša atsevišķās domas tiek pievienotas pēc nolēmuma teksta.

Ja konkrētais Augstākās tiesas nolēmums skar tiesību jautājumus, kas attiecas uz vairākām klasifikatora apakšsadaļām, tad nolēmums tiek pievienots katrā attiecināmajā klasifikatora apakšsadaļā.

Nolēmumi šajā klasifikatorā attiecīgajās sadaļās sakārtoti pa gadiem un augošā secībā pēc lietu numuriem. Katrai nolēmuma norādei pievienota saite ar datni.

Civillietu departaments

Krimināllietu departaments

Administratīvo lietu departaments

 

3) TIESĪBU AKTU RĀDĪTĀJS

Rādītājā sistematizēti Latvijas Republikas tiesību akti un starptautiskie tiesību akti, kuri izmantoti Augstākās tiesas nolēmumos.

Pie konkrētā normatīvā akta vai normas norādīts lietas numurs, kuras nolēmumā normatīvais akts izmantots, un pievienota arī saite ar konkrētā nolēmuma datni.

Tiesību aktu rādītājs ir kopīgs visiem trīs Augstākās tiesas departamentiem – Civillietu, Krimināllietu un Administratīvo lietu departamentam.

 

4) CITĒTO NOLĒMUMU RĀDĪTĀJS

Rādītājā sistematizēti Augstākās tiesas nolēmumos izmantotie starptautisko tiesu, Satversmes tiesas un arī Augstākās tiesas nolēmumi, kas izmantoti krājumā publicēto nolēmumu argumentācijā.

Šis rādītājs tiek veidots kopš 2017.gada un ir kopīgs visiem trīs Augstākās tiesas departamentiem – Civillietu, Krimināllietu un Administratīvo lietu departamentam.

 

Piezīme:

Visi Augstākās tiesas spriedumi civillietās un administratīvajās lietās, kā arī lēmumi krimināllietās, sākot no 2013.gada, anonimizēti pieejami portālā www.manas.tiesas.lv.