Par tiesu lietām

Drukas versija
29. maijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 12 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
28. maijs, 2015

Stājas spēkā spriedums krimināllietā par personu apkrāpšanu, pārdodot tūrisma braucienus

Ar Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departamenta tiesneša 2015.gada 26.maija lēmumu ir atteikts pārbaudīt Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 27.novembra sprieduma tiesiskumu kasācijas kārtībā un līdz ar to stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums krimināllietā, kurā divas sievietes apsūdzētas par 87 personu apkrāpšanu, pārdodot tām tūrisma braucienus uz dažādām valstīm, bet iemaksāto naudu piesavinoties. Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētās sodītas ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem. Tāpat stājas spēkā ar pirmās instances tiesas spriedumu noteiktā zaudējumu atlīdzība no apsūdzētajām par labu cietušajiem. AT šādu lēmumu pieņēmis, jo, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam, departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. AT lēmums nav pārsūdzams.
26. maijs, 2015

Tiesa atstāj spēkā pašvaldības lēmumu par nelikumīgi uzbūvētas ēkas nojaukšanu Lielā Baltezera aizsargjoslā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 26.maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Ādažu novada domes lēmuma atcelšanu. Ar minēto pašvaldības lēmumu pieteicējam uzlikts pienākums pārvietot vai nojaukt nelikumīgi uzbūvēto ēku Lielā Baltezera aizsargjoslā. AT spriedums nav pārsūdzams.
22. maijs, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 18. līdz 22.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 32 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 13 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
22. maijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs sešas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 33 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.
22. maijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.maijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Iekšlietu ministrija, Veselības inspekcija, Garkalnes novada dome, Rēzeknes novada dome, Salacgrīvas novada dome, Ādažu novada dome un Bauskas novada Iepirkumu komisija.
21. maijs, 2015

Negroza spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums par ģimenes valsts pabalsta saņemšanu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 20.maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicējas pieteikums un atcelts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) lēmums par pārmaksātā ģimenes valsts pabalsta atmaksu. VSAA kasācijas sūdzību tiesa noraidīja. AT spriedums nav pārsūdzams.
19. maijs, 2015

Stājies spēkā spriedums bijušajai medmāsai krimināllietā par sava bērna slepkavību

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 18.maijā, izskatot apsūdzētās kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, pieņēma lēmumu par atteikšanos pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar AT lēmumu stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru galīgais sods apsūdzētajai noteikts mūža ieslodzījums. AT lēmums nav pārsūdzams.
15. maijs, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 11. līdz 15.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 43 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 13 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
15. maijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 10 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu un vienu pieteikumu par prasības atsaukumu. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 32 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.