Par tiesu lietām

Drukas versija
8. janvāris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu tiesas nolēmumu jaunai izskatīšanai.
7. janvāris, 2016

Stājas spēkā spriedums lietā par automātiskas iekārtas bišu šūnu ražošanai patentu

Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta 5.janvāra rīcības sēdes lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājies spēkā AT Civillietu tiesu palātas spriedums lietā par patentu uz automātisku iekārtu bišu šūnu ražošanai. Ar AT Civillietu tiesu palātas 2014.gada 22.maija spriedumu noraidīta prasība pret SIA „Vinnis” par pienākuma uzlikšanu noslēgt licences līgumu ar prasītāju un apmierināta pretprasība, atzīstot Latvijas Republikas Patentu valdes prasītājam piešķirto patentu uz izgudrojumu „Automātiskā iekārta mākslīgo bišu šūnu ražošanai” par spēkā neesošu. Tiesa piedzina no prasītāja par labu SIA „Vinnis” tiesāšanās izdevumus 2895,14 eiro. Kasācijas instances tiesa lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību pieņēmusi, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par pārsūdzētā tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.
5. janvāris, 2016

Atceļ lēmumu par pagaidu aizsardzību Latvijas Gāzes strīdā par noteikumiem, kas ļauj gāzi piegādāt no alternatīviem avotiem

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 5.janvārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas lēmumu, ar kuru apmierināts akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” (LG) lūgums par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu lietā, kas ierosināta pēc LG pieteikuma par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 10.septembrī pieņemtajiem dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumiem, kas ļauj Latvijas lietotājiem gāzi piegādāt no alternatīviem avotiem. AT lietu izskatīja sakarā ar SPRK blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas lēmumu. AT lēmums nav pārsūdzams.
30. decembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 28. līdz 30.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 29 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Astoņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
30. decembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu. Četrās lietā tiesa pasludinās spriedumu.
30. decembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.janvārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
29. decembris, 2015

Tiesai no jauna jāskata Maxima Latvija un Konkurences padomes strīds

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 29.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodeva jaunai izskatīšanai SIA „Maxima Latvija” un Konkurences padomes strīdu. Augstākā tiesa spriedumā atsaukusies uz Eiropas Savienības Tiesas sniegtajām atbildēm uz AT uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem un atzinusi, ka apelācijas instances tiesas spriedumā ietvertais pamatojums ir nepietiekams, lai izdarītu secinājumu par Konkurences padomes lēmuma pareizību, konstatējot Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 7.punktā minēto pārkāpumu pieteicējas darbībās, vienojoties ar tirdzniecības telpu iznomātāju un iekļaujot telpu nomas līgumos punktus, kas ierobežo potenciālo tirgus dalībnieku iekļūšanu konkrētajos tirdzniecības centros.
23. decembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 21. līdz 23.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 42 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 24 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
23. decembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28.decembra līdz 30.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs četras apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienā lietā iespējama izlīguma apstiprināšana. Trīs lietās pasludinās spriedumu un divās lietās – papildspriedumu. 15 lietas izskatīs rakstveida procesā.
23. decembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28. līdz 30.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Konkurences padome, Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Ventspils pilsētas dzimtsarakstu nodaļa un Rīgas dome.