Par tiesu lietām

Drukas versija
18. februāris, 2016

Prasībā par preču zīmi IKEA atsāk lietas izskatīšanu pēc būtības

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 18.februārī prasības lietā par preču zīmi IKEA nolēma atsākt lietas izskatīšanu pēc būtības. Šādu lēmumu tiesa pieņēma pamatojoties uz Civilprocesa likuma 188.pantu, kas nosaka – ja apspriedes laikā tiesa atzīst par nepieciešamu noskaidrot jaunus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā, vai papildus pārbaudīt esošos vai jaunus pierādījumus, tā atsāk lietas izskatīšanu pēc būtības. Tiesa turpinās lietas izskatīšanu 30.martā plkst. 13.00.
16. februāris, 2016

Stājies spēkā spriedums, atzīstot par pamatotu Valsts meža dienesta lēmumu atcelt izsniegto mednieka apliecību

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 12.februārī rīcības sēdē atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību lietā par Valsts meža dienesta lēmumu atcelt izsniegto mednieka apliecību Andrim Amerikam. Līdz ar rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīts pieteikums daļā par Valsts meža dienesta lēmuma atzīšanu par prettiesisku un morālā kaitējuma atlīdzinājuma noteikšanu rakstveida atvainošanās veidā. Lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību AT pieņēmusi, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu. AT lēmumā atzinusi, ka ar apelācijas instances tiesas spriedumā konstatēto ir pietiekami, lai secinātu, ka mednieka apliecība tikusi iegūta prettiesiski, proti, tiesa lietā ir noskaidrojusi visus būtiskos apstākļus jautājuma izlemšanai. AT lēmums nav pārsūdzams.
12. februāris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 8. līdz 12.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 27 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Divas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
12. februāris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.februārim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Trīs lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
12. februāris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, 22 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un trīs pieteikumus sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.
12. februāris, 2016

Ar tiesas spriedumu piedzītās atlīdzības aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli nav atzīstama par jaunatklātu apstākli civillietā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 11.februārī rakstveida procesā izskatīja prasītāja pieteikumu par AT Civillietu tiesu palātas 2013.gada 13.maija sprieduma atcelšanu daļā par piedzītā kaitējuma atlīdzības apmēru un tiesāšanās izdevumiem sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. AT atzina, ka ar tiesas spriedumu piedzītās atlīdzības par morālo kaitējumu aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neatbilst apstākļiem, kas saskaņā ar Civilprocesa likuma 479.pantu var tikt atzīti par jaunatklātiem, tāpēc pieteikumu noraidīja. AT lēmums nav pārsūdzams.
5. februāris, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 1. līdz 5.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 16 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Piecas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
5. februāris, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, 19 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu pieteikumus sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. Vienā lietā tiesa pasludinās nolēmumu.
5. februāris, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.februārim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Vienu lietu ar blakus sūdzību izskatīs rakstveida procesā.
4. februāris, 2016

Lietā par preču zīmi IKEA spriedumu pasludinās februāra vidū

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 4.februārī izskatīja Nīderlandes uzņēmuma Inter IKEA B.V. apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru uzņēmuma prasība par autortiesību pārkāpuma un preču zīmes IKEA nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un kompensācijas piedziņu tika daļēji apmierināta. Tiesa izskatīja lietu pēc būtības un noteica, ka nolēmumu lietā pasludinās 18.februārī plkst. 9.50.