Par tiesu lietām

Drukas versija
19. augusts, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 22. līdz 26.augustam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu spriedumā.
19. augusts, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 22. līdz 26.augustam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ekonomikas ministrija un Ropažu novada dome.
19. augusts, 2016

Negroza apgabaltiesas spriedumu lietā par sašķidrinātajai gāzei piemērojamo ievedmuitas tarifa likmi

Pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma saņemšanas Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 19.augustā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts SIA „Latvijas Propāna gāze” pieteikums un atcelts Valsts ieņēmuma dienesta lēmums par pienākumu samaksāt budžetā nodokļu maksājumu. AT lietu rakstveida procesā izskatīja sakarā ar Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Iepriekš AT lietā bija apturējusi tiesvedību, vēršoties ar prejudiciāliem jautājumiem Eiropas Savienības Tiesā. AT vēlējās noskaidrot, vai konkrētajā lietā ir piemērojams preces deklarētāja piemērotais Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kods vai arī Valsts ieņēmumu dienesta piemērotais kods.
19. augusts, 2016

Tiesai no jauna jāvērtē Maksātnespējas administrācijas lēmums

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 18.augustā apmierināja Ģenerālprokuratūras virsprokurora protestu un atcēla Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmumu, ar kuru tika atcelts Maksātnespējas administrācijas 2014.gada 16.decembra lēmums.
15. augusts, 2016

Strīdā par preču zīmi AVA atliek lietas izskatīšanu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 15.augustā, sakarā ar iespējamu izlīgumu pušu starpā, atlika SIA „iVF Riga” (pirms nosaukuma maiņas SIA „AVA Riga”) apelācijas sūdzības izskatīšanu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināta SIA „AVA CLINIC” prasība un noraidīta SIA „iVF Riga” pretprasība. Apelācijas instances tiesa nozīmēja nākamo tiesas sēdes datumu 10.novembrī plkst. 10.00.
12. augusts, 2016

Par rīcības sēdes lēmumiem no 8. līdz 12.augustam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, trīs lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Viena lieta ar kasācijas sūdzību nodota izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
12. augusts, 2016

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.augustam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 11 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ekonomikas ministrija un Valsts ieņēmumu dienests.
12. augusts, 2016

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.augustam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs sešas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas distances tiesas lēmumu.
11. augusts, 2016

Bulduru dārzkopības vidusskolas un PrivatBank strīdā puses panāk izlīgumu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 11.augustā valsts SIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” prasības lietā pret akciju sabiedrības „PrivatBank” par parāda piedziņu apstiprināja pušu starpā noslēgto izlīgumu. Līdz ar to tiesa tiesvedību lietā izbeidza.
11. augusts, 2016

Atstāj negrozītu Lauku atbalsta dienesta lēmumu, uzliekot pienākumu atmaksāt saņemto atbalsta maksājumu

Pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma saņemšanas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 9.augustā izskatīja pieteicējas – zemnieku saimniecības – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par pamatotu Lauku atbalsta dienesta lēmums par pienākumu pieteicējai atmaksāt saņemto atbalstu. Augstākā tiesa Administratīvās apgabaltiesas spriedumu atstāja negrozītu.