Par tiesu lietām

Drukas versija
1. decembris, 2020

Tiesai no jauna jāskata Latvijas Televīzijas un AKKA/LAA strīds

Senāta Civillietu departaments 30.novembrī atcēla Latgales apgabaltiesas spriedumu strīdā starp biedrību “Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (turpmāk – AKKA/LAA) un SIA “Latvijas Televīzija” (turpmāk – LTV) un nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Senāts atzina, ka Latgales apgabaltiesa spriedumā nav pamatojusi kādi ieņēmumi un kādēļ ņemti par pamatu tiesas veiktajam autoratlīdzības parāda aprēķinam par muzikālo darbu izmantošanu.
1. decembris, 2020

Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros novembrī pievienoti seši Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
1. decembris, 2020

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros novembrī pievienoti divdesmit četri Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
1. decembris, 2020

Stājies spēkā spriedums, atceļot Jelgavas pilsētas domes lēmumus par būvatļaujas izsniegšanu veikala “Depo” būvniecībai

Ar Senāta Administratīvo lietu departamenta 27.novembra lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru atcelti Jelgavas pilsētas domes lēmumi par būvatļaujas izsniegšanu veikala “Depo” celtniecībai Jelgavā, netālu no Jelgavas pils. Senāts atzīst, ka apgabaltiesas spriedums ir tiesisks un pamatots. Senāta ieskatā, apgabaltiesa ir vispusīgi pamatojusi to, kāpēc būvniecības iecere neatbilst esošajai dominējošajai apbūves funkcijai attiecīgajā Jelgavas apbūves kvartālā un ir pretrunā esošo būvju apbūves parametriem. Tāpat apelācijas instances tiesa ir pareizi atzinusi, ka būvobjekta funkcionēšanai būtu nepieciešama satiksmes infrastruktūras pārkārtošana, kas ietekmētu pieguļošās teritorijas.
27. novembris, 2020

Nodod jaunai izskatīšanai lietu par lūgumu izsniegt atļauju un apmaksāt medicīnisku manipulāciju citā dalībvalstī saistībā ar personas reliģisko pārliecību

Senāta Administratīvo lietu departaments 27.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atteikts izsniegt atļauju un segt pieteicēja izdevumus par viņa dēla ārstēšanu Polijā, ņemot vērā, ka Latvijā bija pieejama valsts apmaksāta ārstēšana, par kuras medicīnisko efektivitāti nebija šaubu, taču izmantotā ārstēšanas metode neatbilda pieteicēja reliģiskajai pārliecībai. 
27. novembris, 2020

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē pieteikums par morālā kaitējuma atlīdzinājumu saistībā ar nepamatotu saukšanu pie administratīvās atbildības

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 27.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam uzlikts pienākums publiski atvainoties savai darbiniecei par nepamatotu saukšanu pie administratīvās atbildības. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
26. novembris, 2020

Atzīst par pamatotu Ministru Kabineta rīkojumu par Rail Baltica dzelzceļa trases izvietojumu posmā pie Vitrupes un Salacas

Senāta Administratīvo lietu departaments 26.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, noraidot pieteikumu par Ministru kabineta rīkojuma atcelšanu par Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras būvniecībai akceptēto izvietojumu posmā pie Salacas un Vitrupes. Senāts atzina, ka tiesa ir vispusīgi izvērtējusi paredzētās darbības akceptu, tostarp ietekmes uz vidi novērtējumu, un Senāts nesaskata kļūdas tiesas izdarītajā vērtējumā. Tiesa ir secinājusi, ka plānotās darbības dzelzceļa infrastruktūras izbūvei izvirza virkni stingru prasību, kas vides aizsardzības nolūkā paredzētās darbības īstenotājam ir jāņem vērā, lai nodrošinātu, ka netiek būtiski un neatgriezeniski ietekmētas aizsargājamās dabas vērtības.
25. novembris, 2020

Senāts: personas godu un cieņu var aizskart arī ar iesniegumu valsts iestādei, ja iesniedzējs nav rīkojies godprātīgi

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments 25.novembrī atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2018.gada 21.marta spriedumu, ar kuru noraidīta valsts amatpersonas (tiesneša) prasība pret AS „Swedbank” par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un nemantiskā kaitējuma atlīdzības piedziņu. Senāts atzīst, ka apgabaltiesas pieļautie trūkumi pārsūdzētā sprieduma juridiskajā pamatojumā vērtējami kā būtiski, proti, tādi, kas varēja novest pie lietas nepareizas izspriešanas.
23. novembris, 2020

Lietu par akcīzes nodokļa pārmaksu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 23.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par akcīzes nodokļa pārmaksu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
20. novembris, 2020

Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.novembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Vides pārraudzības valsts birojs, Ministru kabinets, Veselības ministrija un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.