Par tiesu lietām

Drukas versija
22. decembris, 2020

Nodod jaunai izskatīšanai lietu par izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru bija noraidīts pieteicēja pieteikums atcelt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas piemēroto disciplinārsodu – izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita. Senāts atzina, ka apgabaltiesas vērtējums vairākos aspektos, tostarp par pieteicēja izteikumu būtību, ir pretrunīgs un nav pilnīgs. Minētie trūkumi faktisko apstākļu vērtējumā ir pamats apgabaltiesas sprieduma atcelšanai. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
21. decembris, 2020

Stājies spēkā piespriestais cietumsods autovadītājam par gājēja nāvējošu notriekšanu Siguldā

Senāta Krimināllietu departaments 18.decembrī pieņēma lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, līdz ar ko stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas 2020.gada 13.oktobra lēmums, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 262.panta ceturtajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 5 gadiem.
21. decembris, 2020

Senāts aptur tiesvedību Dobeles HES pieteikumā par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu un vēršas Eiropas Savienības Tiesā

Senāta Administratīvo lietu departaments 18.decembrī apturēja tiesvedību lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz SIA „DOBELES HES” pieteikumu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu neatlīdzināt pieteicējai zaudējumus par saražotās elektroenerģijas pārdošanu. Izskatot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulatora) kasācijas sūdzību un pieteicējas pretsūdzību par Administratīvā apgabaltiesas spriedumu, Senātam radās šaubas par Eiropas Savienības tiesību normu interpretāciju, tāpēc Senāts apturēja lietā tiesvedību un uzdeva Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.
18. decembris, 2020

Par izskatāmām lietām no 21. līdz 23.decembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 18 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Salacgrīvas pilsētas dome, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zvērinātu advokātu padome un Rīgas dome. 
16. decembris, 2020

Stājies spēkā notiesājošais spriedums bijušajai Rīgas domes darbiniecei

2020.gada 16.decembrī Senāta Krimināllietu departaments pieņēma lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, līdz ar ko stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas 2020.gada 30.septembra spriedums, ar kuru apsūdzētā – bijusī Rīgas domes Mājokļa un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes Protokolu nodaļas vadītāja – atzīta par vainīgu sešos Krimināllikuma 326.2 panta pirmajā daļā paredzētajos noziedzīgajos nodarījumos, proti, par prettiesiska labuma pieņemšanu, un par katru no tiem sodīta ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu, kā arī par sešiem Krimināllikuma 275.panta otrajā daļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, proti, par dokumentu viltošanu un izmantošanu mantkārīgā nolūkā, un par katru no tiem sodīta ar  naudas sodu piecu minimālo mēnešalgu apmērā. Galīgais sods apsūdzētajai noteikts brīvības atņemšana uz 1 gadu 6 mēnešiem un naudas sods sešu minimālo mēnešalgu apmērā – 2580 euro.
16. decembris, 2020

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par mikroautobusa šofera sašaušanu Liepājā

Senāta Krimināllietu departaments 15.decembrī krimināllietā par mikroautobusa šofera sašaušanu Liepājā daļēji atcēla Kurzemes apgabaltiesas nolēmumu un lietu atceltajā lēmuma daļā nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. 
10. decembris, 2020

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu, atbildot uz Senāta uzdotiem jautājumiem

Eiropas Savienības Tiesa 10.decembrī pasludināja spriedumu, atbildot uz Senāta Administratīvo lietu departamenta uzdotiem jautājumiem strīdā starp ārvalsts sabiedrību „Euromin Holdings (Cyprus) Limited” un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK). Ar FKTK lēmumu ārvalsts sabiedrībai noteikta cita AS “Ventspils nafta” akciju atpirkšanas cena.
8. decembris, 2020

Senāts atstāj negrozītu spriedumu par parāda piedziņu no aizdevuma ņēmējas

Senāta Civillietu departaments 3.decembrī atstāja negrozītu Zemgales apgabaltiesas spriedumu strīdā starp parāda piedziņas kompāniju un parādnieci, piedzenot prasītājas labā aizdevuma pamatsummu un pielīgtos procentu maksājumus. Senāts atzina par pamatotiem apgabaltiesas secinājumus, ka prasītāja – “SIA “Paus Konsults” – prasības noilguma pārtraukumu pierādījusi ar atbildētājai uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi pa pastu nosūtītiem atgādinājumiem, kuros pieprasīta aizdevumu līgumu izpilde. Tas, ka adresāts nav iepazinies ar paziņojuma saturu, nekādu ietekmi uz līguma spēkā esamību neatstāj.
7. decembris, 2020

Atstāj negrozītus Zvērinātu advokātu eksāmena komisijas nelabvēlīgos lēmumus

Senāta Administratīvo lietu departaments 7.decembrī atstāja negrozītus Administratīvās apgabaltiesas spriedumus divās lietās, kurās pārsūdzēti Latvijas Zvērinātu advokātu eksāmena komisijas lēmumi par eksāmena vērtējumu.
3. decembris, 2020

Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.decembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Tieslietu ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Krustpils novada dome.