Par tiesu lietām

Drukas versija
20. marts, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 16. līdz 20.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 38 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 14 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
20. marts, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 23. līdz 27.martam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Iekšlietu ministrija, Valsts meža dienests, Iepirkumu uzraudzības birojs un Ieslodzījuma vietu pārvalde.
20. marts, 2015

Negroza spriedumu, ar kuru noteikts maksāt nodokli par autostāvvietu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 20.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts SIA Latvijas-Izraēlas kopuzņēmuma „Winex” pieteikums atcelt Rīgas domes lēmumu par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par autostāvvietu, kura tiek izmantota kā iela (ceļš). Augstākā tiesa spriedumā norādījusi, ka zemāko instanču tiesas ir pareizi interpretējušas tiesību normas un konkrētajā gadījumā nodoklis ir jāmaksā nevis par ceļu, bet gan par saimnieciskajā darbībā izmantojamu autostāvvietu.
20. marts, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 23. līdz 27.martam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par tiesvedības izbeigšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. 16 lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
20. marts, 2015

Stājies spēkā spriedums lietā par līgumsoda piedziņu no Latvijas televīzijas

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 18.martā rīcības sēdē izskatīja valsts SIA „Latvijas Televīzija” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu Jāņa Dombura prasībā pret valsts SIA „Latvijas Televīzija” par vienošanās pārkāpuma atzīšanu saistībā ar informatīvi dokumentālu raidījumu veidošanu. Tiesnešu kolēģija pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību, atzīstot apelācijas instances tiesas spriedumu par tiesisku un pamatotu. Augstākās tiesas ieskatā, apelācijas instances tiesa pamatoti atzinusi, ka vienošanās teksts starp pusēm apliecina saistības nodibināšanu. Tāpat Augstākā tiesa norādījusi uz apelācijas instances tiesas atzinuma pareizību par to, ka atbildētāja pieļāvusi piecus pušu slēgtās vienošanās 9.punkta pārkāpumus attiecībā pret prasītāju un katrs no šiem līguma punkta pārkāpumiem kvalificējams kā atsevišķs līguma pārkāpums, kas rada prasītājam tiesības saņemt līgumsodu pielīgtajā apmērā. Līdz ar rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 16.oktobra spriedums, ar kuru atzīts, ka valsts SIA „Latvijas Televīzija” ir pārkāpusi vienošanos, sadarbību un līgumattiecības 2009.-2011.gadā raidījuma „Kas notiek Latvijā” veidošanā un nospriedusi piedzīt no valsts SIA „Latvijas Televīzija” par labu Jānim Domburam līgumsodu Ls 18 200 un tiesāšanās izdevumus Ls 3193,10.
16. marts, 2015

Augstākā tiesa: apstāklis, ka ārvalstīs izveidotos vēlēšanu iecirkņos tiek izsniegtas Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes nav pretrunā vēlēšanu principiem

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 16.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā, kas saistīta ar balsošanu Saeimas vēlēšanās, atrodoties ārvalstīs. Augstākā tiesa atzina, ka Saeimas vēlēšanu likuma 44.panta pirmajā daļā noteiktā kārtība, ka vēlētāji, kas balso ārvalstīs izveidotajos vēlēšanu iecirkņos, saņem Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, un viņu balsis pieskaita Rīgas vēlēšanu apgabalā nodotajām balsīm, nav pretrunā vēlēšanu principiem.
13. marts, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 9. līdz 13.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 48 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Desmit lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
13. marts, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.martam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs astoņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Deviņas lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
13. marts, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.martam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Centrālā vēlēšanu komisija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts policija un Rīgas dome.
12. marts, 2015

Lietā par atbildētājas tiesībām izmantot parādnieka kontā esošus naudas līdzekļus nodrošinātās saistības atmaksai vēršas Eiropas Savienības Tiesā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 11.martā lietā par atbildētājas tiesībām izmantot parādnieka kontā esošus naudas līdzekļus nodrošinātās saistības atmaksai nolēma uzdot Eiropas Savienības tiesai prejudiciālus jautājumus. Augstākā tiesa uzdeva Eiropas Savienības Tiesai piecus jautājumus, kuru būtība ir noskaidrot direktīvas 2002/47/EK mērķi un tvērumu. Eiropas Savienības tiesas sniegtā direktīvas interpretācija kalpos par pamatu izvērtēšanai, vai Latvijas likums, kurš pieņemts šīs direktīvas ieviešanas nolūkos, nav pārsniedzis direktīvas ieviešanas robežas, un, ja ir, tad vai šāda pārsniegšana bija pieļaujama. Augstākā tiesa apturēja lietā tiesvedību, līdz stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.