Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 28.septembrī atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru prasītājam par nepamatotu atrašanos apcietinājumā četrus mēnešus un 26 dienas piedzīta 100 latu (142,29 eiro) morālā kaitējuma atlīdzība. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā. AT spriedumā norādījusi, ka tiesai, atbilstoši Civilprocesa likuma 193.panta piektās daļas noteikumiem, sprieduma pamatojumā jānorāda argumenti, kuru dēļ tā uzskatījusi, ka noteiktais atlīdzinājums ir taisnīgs un samērīgs – tāds, kas dod apmierinājumu cietušai personai, un vienlaikus kalpo arī kā līdzeklis pušu samierināšanai un sasniedz ģenerālās prevencijas mērķi.

Tāpat AT spriedumā norādījusi, ka spriežot lietu pēc tiesas ieskata, tiesai, atbilstoši Civilprocesa likuma 5.panta sestās daļas noteikumiem, kā palīgavots atbilstīga atlīdzinājums noteikšanai ņemama vērā tiesu prakse. AT spriedumā teikts: „Ar katru tiesas izšķirto dzīves gadījumu pieaug salīdzināšanas iespēja, tāpēc no juridiskās metodes viedokļa salīdzināšana palīdz nonākt līdz taisnīgam risinājumam konkrētā lietā.” Šāda rakstura strīdos tiesu prakse veido plašu uzziņas un salīdzināšanas materiālu, taču AT ieskatā, apelācijas instances tiesa to nav vērtējusi.

Prasītājs prasību tiesā cēlis, atsaucoties uz Civillikuma 2352.pantu un likuma „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgās vai nepamatotās rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu”, lūdzis piedzīt no atbildētājas morālā kaitējuma atlīdzību Ls 7 500 (10 671,54 eiro).Prasītājam apcietinājums piemērots sakarā ar apsūdzību pēc Krimināllikuma 176.panta pirmās daļas. Ar Ventspils tiesas spriedumu viņš atzīts par nevainīgu un attaisnots, atbrīvojot prasītāju tiesas sēžu zālē, bet ar Kurzemes apgabaltiesas lēmumu pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.

Izskatot civilprasību par morālā kaitējuma atlīdzību pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa par labu prasītājam no Tieslietu ministrijas piedzina 1000 latu (1422,87 eiro) morālā kaitējuma atlīdzību.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv