Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 16.februārī, rakstveida procesā izskatot pieteicējas SIA „Zane un S” kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu lietā par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu, ar kuru par pamatotu atzīts pasūtītāja lēmums izslēgt pieteicēju no juridisko pakalpojumu iepirkuma sakarā ar nepamatoti zemu cenu, taisīja blakus lēmumu. Ar blakus lēmumu tiesa vērš Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzmanību, ka zvērināti advokāti Jānis Spilve un Mārtiņš Otomers pārkāpuši Advokatūras likuma 117.pantu un Latvijas Zvērinātu Advokātu padomes 2000.gada 12.septembra lēmumu Nr.226 un 2012.gada 26.jūnija lēmumu Nr.139.

Izskatot lietu kasācijas kārtībā pēc pieteicējas kasācijas sūdzības, Augstākā tiesa konstatējusi, ka pieteicējas SIA “Zane un S” vienīgais dalībnieks un valdes loceklis ir zvērināts advokāts Jānis Spilve. Pieteicēja piedalījusies iepirkumā par juridisko pakalpojumu sniegšanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”. Pakalpojuma sniegšanai norādīts, ka pieteicēja piesaistīs zvērinātu advokātu J.Spilvi un zvērinātu advokātu M.Otomeru.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 116.panta pirmo daļu zvērināti advokāti praktizē individuāli vai arī sadarbībā vienīgi ar citiem zvērinātiem advokātiem. Taču, neskatoties uz izvēlēto praktizēšanas formu, atbilstoši Advokatūras likuma 117.pantā noteiktajam zvērinātiem advokātiem ir atļauts praktizēt vienīgi tieši un personiski. Minētās tiesību normas nepieļauj zvērinātam advokātam iesaistīt juridiskās palīdzības sniegšanā klientam starpnieku.

Latvijas Zvērinātu Advokātu padome jau iepriekš ir noteikusi, ka advokāta nodarbošanās, sastāvot komercsabiedrībās, kas veic juridisko darbību kā komercdarbību, nav savienojama ar advokāta stāvokli sabiedrībā un šāda nodarbošanās rada advokāta profesionālās neatkarības apdraudējumu. Padome 2012.gada 26.jūnijā ar lēmumu Nr.139 “Par zvērinātu advokātu praktizēšanu firmās vai birojos, kas veic juridisko darbību kā uzņēmējdarbību (komercdarbību); par zvērinātu advokātu biroja partneriem, par juristu darbu zvērinātu advokātu birojos un zvērinātu advokātu reklamēšanos” atkārtoti norādījusi, ka advokāta nodarbošanās, sastāvot komercsabiedrībās, kas veic juridisko darbību kā komercdarbību, nav savienojama ar advokāta stāvokli sabiedrībā.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv