Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 29.janvārī mutvārdu procesā izskatīja pieteicēju – SIA ,,AN Priede”, SIA ,,Roluks”, IK ,,LUUX” un SIA ,,LK Forest” – kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Konkurences padomes lēmuma atcelšanu attiecībā uz pieteicējām lietā. Senāts uzklausīja procesa dalībniekus, un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 28.februārī.

Izskatāmajā lietā ir strīds par to, vai pieteicējas ir pieļāvušas Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punkta, kas citastarp noteic, ka ir aizliegtas un kopš noslēgšanas spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, pārkāpumu. Konkurences padomes lēmumā konstatēts, ka publiskā iepirkuma ietvaros pieteicējas savus piedāvājumus nesagatavoja patstāvīgi, kaut arī iepirkuma dokumentu iesniegšanas laikā tās bija uzskatāmas par neatkarīgiem tirgus dalībniekiem un konkurentiem.

Pieteicējas argumentē, ka tās nav atsevišķas tirgus dalībnieces un savstarpējas konkurentes Konkurences likuma izpratnē, jo tās vieno izšķirošā ietekme sabiedrībās, kuras pieteikušās iepirkumā.

Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka lietas apstākļi neliecina par savstarpēju izšķirošu ietekmi, bet pieteicējas ir uzskatāmas par atsevišķām tirgus dalībniecēm.

Lieta SKA-5/2020; A43009715

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv