Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 6.novembrī rīcības sēdē atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību par Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 20.jūnija spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret AS „Cits Medijs” un Aivaru Ozoliņu par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu, atvainošanos un mantiskās kompensācijas piedziņu par nodarīto morālo kaitējumu. Tiesnešu kolēģija šādu lēmumu pieņēmusi, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par pārsūdzētā tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar departamenta rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.

Prasītājs prasību tiesā pret atbildētājiem iesniedza 2012.gada oktobrī, lūdzot atzīt par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu Nedēļas žurnāla „Ir” (Žurnāla IR) 2012.gada 37.numura 6.1pp. publicētā žurnālista Aivara Ozoliņa rakstā „Dinozauru dumpis” ietverto frāzi – „Ušakova kleptokrātu Rīgas domi”, uzlikt par pienākumu AS „Cits Medijs” publicēt Žurnālā IR un Žurnāla IR interneta portālā nepatieso ziņu atsaukumu, kā arī atvainošanos par šādu zinu publicēšanu, piedzīt no AS „Cits Medijs” par labu prasītājam mantisko kompensāciju par morālo kaitējumu, kas nodarīts, publicējot nepatiesas, godu un cieņu aizskarošas ziņas Ls 5000, piedzīt no žurnālista Aivara Ozoliņa par labu prasītājam mantisko kompensāciju par morālo kaitējumu, kas nodarīts, publicējot nepatiesas, godu un cieņu aizskarošas ziņas Ls 5000 apmērā. Prasībā norādīts, ka Žurnālā IR publicēts žurnālista Aivara Ozoliņa raksts „Dinozauru dumpis”, kurā, runājot par to, kam būtu izdevīga „Reformu partijas” pajukšana, cita starpā norādīts – „Saskaņas centram, kas Ušakova kleptokrātu Rīgas domi pirms pašvaldību vēlēšanām arvien vairāk pozicionē kā alternatīvu valsts valdībai”. Prasītājs norāda, ka, pieminot viņa kā Rīgas domes priekšsēdētāja vadīto Rīgas domi, lietotajā vārdu savienojumā „Ušakova kleptokrātu Rīgas domi” ietvertais vārds „kleptokrātu” tiek attiecināts uz valdīšanas modeli, kurā tiek pieļautas pretlikumīgas darbības. Tomēr ne viņa kā Rīgas domes priekšsēdētāja, ne citās Rīgas domes amatpersonu un/vai darbinieku darbībās nav konstatēti tādi normatīvo aktu pārkāpumi, kas pieļautu, runājot par Rīgas domi, lietot jēdzienu „kleptokrātija”.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas centra rajona tiesa 2014.gada 22.janvārī prasību pilnībā noraidīja.

Izskatot lietu sakarā ar prasītāja apelācijas sūdzību, Rīgas apgabaltiesa arī prasību noraidīja.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv