Augstākās tiesas (AT) Senāta Krimināllietu departaments 26.martā tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja divas krimināllietas, kurās kasācijas protestu un sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem bija iesnieguši prokurors, cietušais un apsūdzētais. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 583.pantā noteiktajam lietas mutvārdu procesā tiek skatītas, ja nepieciešami papildu paskaidrojumi no personām, kurām ir tiesības piedalīties procesā, vai pēc Augstākās tiesas Senāta ieskata, attiecīgajai lietai var būt īpaša nozīme likuma normu interpretēšanā.

 

Informācija par izskatītajām lietām:

1) Izskatot Kurzemes tiesu apgabala prokuratūras prokurora protestu un cietušā Valts ieņēmumu dienesta pārstāvja kasācijas sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais attaisnots apsūdzībā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus 24 900 latu apmērā, Senāts sniedza skaidrojumu par Krimināllikuma 218.panta otrās daļas piemērošanu saistībā ar izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas un šā noziedzīgā nodarījuma norobežošanu no pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas. Senāts atzina, ka apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi, vai apsūdzībā sniegtais nodarījuma faktisko apstākļu apraksts jeb faktiskās pazīmes atbilst Krimināllikumā paredzētā noziedzīgā nodarījuma juridiskajām pazīmēm, kā rezultātā nav panākts krimināltiesisko attiecību taisnīgs noregulējums. (Lieta SKK-3/2013).

2) Senāts izskatīja apsūdzētā kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu kukuļņemšanā un šaujamieroča un munīcijas glabāšanā. Senāts saistībā ar lietas iztiesāšanu pirmās instances tiesā un grozījumiem Kriminālprocesa likumā par krimināllietas vienpersonisku un koleģiālu iztiesāšanu atzina, ka lieta pirmās instances tiesā iztiesāta nelikumīgā sastāvā un pārkāptas apsūdzētā tiesības uz taisnīgu tiesu. Tāpēc Senāts atcēla abu instanču tiesu nolēmumus pilnībā un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā. (Lieta SKK-1/2013).

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211