20.martā Augstākās tiesas (AT) Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīja prokurora iesniegtu kasācijas protestu par apelācijas instances tiesas lēmumu, ar kuru atcelts pirmās instances tiesas spriedums un izbeigts kriminālprocess pret Artūru Ornicānu. Senāts atcēla AT Krimināllietu tiesu palātas 2012.gada 17.oktobra lēmumu pilnībā un nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Senāta atzinis, ka Krimināllietu tiesu palātas lēmumā ir izteikta kļūdaina atziņa, ka obligāts priekšnoteikums kriminālprocesa uzsākšanai un turpināšanai ir tas, vai persona, kurai nodarīts kaitējums un kura ir iesniegusi pieteikumu, šajā kriminālprocesā atbilstoši Kriminālprocesa likuma 96.panta pirmajai daļai ir atzīta par cietušo. Kriminālprocesa likumā nav noteikta obligāta prasība, ka personu, kurai nodarīts kaitējums, jāatzīst par cietušo kriminālprocesā. Ņemot vērā to, ka apelācijas instances tiesa kļūdaini izbeigusi kriminālprocesu, apelācijas instances tiesa nav izskatījusi lietu pēc būtības, nav konstatējusi nevienu no Kriminālprocesa likumā norādītajiem attaisnojoša vai notiesājoša sprieduma taisīšanas pamatiem, kas ir pamats apelācijas instances tiesas lēmuma atcelšanai. Senāta lēmums nav pārsūdzams.

AT Krimināllietu tiesu palāta pagājušā gada oktobrī, izskatot apsūdzētā apelācijas sūdzību, konstatēja, ka lietā ir pārkāpts Kriminālprocesa likuma 7.panta 2.daļā noteiktais, ka kriminālprocesu par Krimināllikuma 90.pantā paredzēto nodarījumu uzsāk, ja saņemts pieteikums no personas, kurai nodarīts kaitējums. Kriminālprocesā procesa virzītājs par cietušo nevienu personu nav atzinis, bet apsūdzībā norādītās personas pieteikumu par nodarīto kaitējumu nav iesniegušas. Apelācijas instances tiesa atzina, ka tas ir kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis un kriminālprocess ir izbeidzams.

Artūrs Ornicāns tika apsūdzēts pēc Krimināllikuma 90. panta par kavēšanu realizēt vēlēšanu tiesības Viļānu novada domes vēlēšanās 2009.gadā.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Latgales apgabaltiesa 2011.gada 18.janvārī A. Ornicānu atzina par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 90.pantā, un sodīja ar naudas sodu sešu minimālo mēnešalgu apmērā, jeb Ls 1200, aizliedzot kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās uz diviem gadiem.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211