20.martā Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja Stadler Bussnang AG blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu. Senāts tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus un paziņoja, ka nolēmums lietā būs pieejams 3.aprīlī.

Pieteicējs Stadler Bussnang AG iesniedza pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, lūdzot atzīt par spēkā neesošu kopš noslēgšanas brīža 2012.gada 2.aprīlī starp AS „Pasažieru vilciens” un „Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.” noslēgto līgumu par jaunu elektrovilcienu un dīzeļvilcienu iegādi.

Administratīvās rajona tiesa ar 2012.gada 29.oktobra lēmumu atteikusi pieņemt šo pieteikumu un ierosināt administratīvo lietu, jo atzinusi, ka pieteicējai nav publisko subjektīvo tiesību iesniegt šādu pieteikumu.

Par šo lēmumu pieteicēja iesniedza blakus sūdzību, lūdzot to atcelt. Pieteicēja uzskata, ka tai ir publiskās subjektīvās tiesības prasīt minētā līguma atzīšanu par spēkā neesošu. Pietiecēja savas tiesības pamato ar to, ka minētais iepirkuma līgums nav noslēgts iepriekš rīkotā iepirkuma konkursa ietvaros, jo saskaņā ar būtiskiem grozījumiem līgumā, tas ir uzskatāms par jaunu līgumu, kura noslēgšanai nav notikusi konkursa procedūra. Lai šādu līgumu noslēgtu, ir jārīko konkursa procedūra. Savukārt pieteikumu tiesā par līgumu, kas noslēgts bez iepirkuma procedūras, var iesniegt jebkura persona, kurai ir interese iegūt šādu līgumu, un tai nav jābūt ne kandidātam, ne pretendentam, lai šādu pieteikumu iesniegtu.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211