Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 10.janvārī izskatīja Jurija Kreslova prasības lietu pret Latvijas valsti Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras personā par goda un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu par pretlikumīgu personas brīvības nolaupīšanu un prettiesisku goda un cieņas aizskārumu. Apelācijas instances tiesa spriedumu pasludinās 24.janvārī plkst. 9.50.

Prasītājs ar prasību pret Latvijas valsti Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras personā ar trešajām personām sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Laikraksts Diena” (pēc reorganizācijas SIA „Dienas mediji”) un SIA „Mediju nams” tiesā vērsās 2007.gada maijā. Prasītājs lūdza tiesu uzlikt par pienākumu atbildētājam Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai atsaukt 2002.gada 26.martā izplatītās ziņas, kas aizskar Jurija Kreslova godu un cieņu un kas neatbilst patiesībai un proti, ziņas par to, ka Jurijs Kreslovs ir turēts aizdomās par uzņēmuma Jaunpagasts plus prezidenta Daiņa Peimaņa, Kalsnavas spirta rūpnīcas faktiskā līdzīpašnieka Arņa Šķestera slepkavību, kā arī Normunda Rīkura nogalināšanu un ar spirta biznesu saistītā uzņēmēja Māra Millera slepkavības mēģinājumu. Prasītājs uzskata, ka dēļ izplatītās informācijas masu medijos viņš nav varējis turpināt darboties uzņēmumā, kura dibināšanā bija piedalījies, ilgstoši neizbeidzot krimināllietu, kurā sākotnēji prasītājs uzskatīts par aizdomās turēto, viņam pasliktinājusies veselība. Prasītājs lūdz piedzīt no Latvijas Republikas atlīdzību par viņa brīvības prettiesisku nolaupīšanu, kas izdarīta no 2002.gada 25.marta līdz 2002.gada 28.martam Ls 300 000 apmērā un atlīdzību par goda un cieņas aizskārumu ar mutvārdiem, rakstveidā un ar darbiem Ls 600 000 apmērā.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2008.gada 19.martā prasību apmierināja daļēji un uzlika par pienākumu Latvijas Republikas Prokuratūrai atsaukt presē izplatītās ziņas, kas neatbilst patiesībai un aizskar Jurija Kreslova godu un cieņu. Tiesa piedzina no Latvijas Republikas par labu prasītājam atlīdzību par viņa brīvības prettiesisku nolaupīšanu Ls 10 000 un par goda un cieņas prettiesisku aizskaršanu Ls 10 000.

Izskatot lietu sakarā ar Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras un J. Kreslova apelācijas sūdzībām, AT Civillietu tiesu palāta 2009.gada 5.novembrī uzlika par pienākumu Latvijas Republikas prokuratūrai atsaukt procesa virzītāja 2002.gada 26.martā ar Prokuratūras preses sekretāra starpniecību masu informācijas līdzekļiem

sniegto informāciju un par labu prasītājam nolēma piedzīt Ls 30 000 atlīdzību par viņa brīvības prettiesisku nolaupīšanu un Ls 60 000 par goda un cieņas prettiesisku aizskaršanu, bet kopā Ls 90 000.
Senāts 2011.gada 28.septembrī, izskatot lietu sakarā ar Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, apelācijas instances tiesas spriedumu atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai AT Civillietu tiesu palātā.

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa
Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211