Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības. Rakstveida procesā Senāts izskatīs piecas kasācijas sūdzības un piecas blakus sūdzības. Vienā lietā būs pieejams nolēmums iepriekš tiesas sēdē izskatītā lietā.

Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Piecās lietās Senāts izskatīs apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas kasācijas sūdzības un vienu lietu skatīs sakarā ar pieteikumu par tiesas nolēmuma jaunu izskatīšanu.

Senāta Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas nolēmumiem.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)6.februārī Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteikums noraidīts.

Pieteicēja dzīvo daudzdzīvokļu mājā. Šai mājai siltumenerģiju un ūdeni piegādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuri noslēguši piegādes līgumus ar mājas apsaimniekotāju. Pieteicēja vēlas, lai minētie līgumi tiktu noslēgti ar viņu. Tādēļ pieteicēja vērsās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ar lūgumu atzīt viņu par komunālo pakalpojumu lietotāju, kā arī uzlikt pienākumu pakalpojumu sniedzējiem noslēgt līgumus ar pieteicēju. Pieteicējas lūgums netika izskatīts, tāpēc pieteicēja iesniedza pieteikumu Administratīvajā apgabaltiesā par labvēlīga administratīvā akta izdošanu.

Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka siltumenerģijas un ūdens piegāde pieteicējas dzīvoklim notiek, izmantojot mājas kopējās komunikācijas. Tādējādi siltumenerģijas un ūdens piegādi sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina nevis pie atsevišķā dzīvokļa robežas, bet pie kopīpašuma robežas. Tā kā dzīvokļu komunikācijas nav tieši pieslēgtas pakalpojumu sniedzēju sistēmām, tehniski nav iespējams pievadīt siltumenerģiju un ūdeni katram dzīvoklim atsevišķi. Līdz ar to nav pamatots pieteicējas prasījums par līguma slēgšanu ar viņu kā dzīvokļa īpašnieci.

Pieteicēja iesniedza kasācijas sūdzību, lūdzot atcelt Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Pieteicēja nepiekrita tiesas secinājumam, ka tehniski nav iespējams pievadīt siltumenerģiju un ūdeni katram dzīvoklim atsevišķi.

Izskatījusi pieteicējas kasācijas sūdzību, senatoru kolēģija atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību saistībā ar siltumenerģijas lietošanu, bet ierosināja saistībā ar ūdens lietošanu. Senatoru kolēģija atzina, ka problēmjautājumi, kas saistīti ar personas tiesībām tikt atzītai par ūdens lietotāju, Senāta praksē līdz šim nav aplūkoti. (Lieta SKA-62/2013).

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211