Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments kopsēde mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības. Rakstveida procesā Senāts izskatīs 12 kasācijas sūdzības un sešas blakus sūdzības. Sešās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdēs izskatītās lietās.

Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Četrās lietās Senāts izskatīs apsūdzēto vai viņu aizstāvju iesniegtas kasācijas sūdzības, divās lietās saņemts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un vienu lietu Senāts skatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmuma jaunu izskatīšanu.

Senāta Civillietu departamenta tiesas sēžu kalendārā 28 lietas. Senāts tiesas sēdē izskatīs četras kasācijas sūdzības. Rakstveida procesā izskatīs 10 kasācijas sūdzības, 11 blakus sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem, vienu protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas spriedumu un divus pieteikumus sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)31.janvārī Senāta Administratīvo lietu departamentā būs pieejams nolēmums lietā, kuras pamatā ir AS „Latvenergo” noteiktie elektroenerģijas tirdzniecības diferencētie tarifi saistītajiem lietotājiem no 2011.gada 1.aprīļa. Administratīvajā apgabaltiesā tika saņemti vairāk nekā 30 pieteicēju pieteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmuma atcelšanu. Administratīvā apgabaltiesa 2012.gada 25.jūnijā apmierināja pieteikumu un atcēla ar pieņemšanas dienu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu, ar kuru komisijas iepriekš apstiprinātie tarifi atcelti. Senāts lietu tiesas sēdē izskatīja pērn 5.novembrī sakarā ar SPRK un AS „Latvenergo” iesniegtām kasācijas sūdzībām par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. (Lieta SKA-127/2013).

2)1.februārī Senāta Administratīvo lietu departaments kopsēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteicēja iesniegtu kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lieta iepriekš skatīta Senāta sēdē trīs senatoru sastāvā. Administratīvā procesa likuma 346.panta otrā daļa nosaka – ja, izskatot lietu triju senatoru sastāvā, tiesa nenonāk pie vienota viedokļa vai visi senatori uzskata, ka lieta izskatāma Senāta Administratīvo lietu departamenta kopsēdē, tiesa pieņem lēmumu par lietas nodošanu izskatīšanai Senāta kopsēdē.

Valsts ieņēmumu dienests aprēķināja pieteicējam pievienotās vērtības nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu par 23 automašīnu atsavināšanas darījumiem. Apgabaltiesa atzina, ka pieteicējs, sistemātiski atsavinot automašīnas, veica saimniecisko darbību un tādējādi Valsts ieņēmumu dienests pareizi aprēķināja nodokļu maksājumus. Lietas problēmjautājums ir tas, vai Valsts ieņēmumu dienests pamatoti uzlika pieteicējam pienākumu iemaksāt pievienotās vērtības nodokļa pamatparādu, ievērojot to, ka kriminālprocesā pieteicējs atzīts par vainīgu nereģistrētā uzņēmējdarbībā un par izvairīšanās no nodokļu samaksas, un ar spēkā stājušos tiesas spriedumu krimināllietā no pieteicēja piedzīti valstij nodarītie zaudējumi pievienotās vērtības nodokļa pamatparāda apmērā. Senātam jāvērtē, vai šajā gadījumā nav pārkāpts dubultās sodīšanas princips. (Lieta SKA-30/2013).

 

3)1.februārī Senāta Administratīvo lietu departaments kopsēdē mutvārdu procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta iesniegtu kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Pieteicēja - SIA „Nuris” - ieveda no Ķīnas apģērbus un apavus. Valsts ieņēmumu dienests konstatēja, ka pieteicēja ir deklarējusi mazāk preču, nekā ticis ievests, turklāt daļa preču deklarētas ar nepareiziem kombinētās nomenklatūras kodiem. Par minētajiem pārkāpumiem pieteicējai tika uzlikts administratīvais sods 150 latu.

Papildus pieteicējai tika veikts arī muitas audits. Tā ietvaros tika konstatēts, ka pieteicēja ir norādījusi precēm nepareizu muitas vērtību, jo preču cenai nav pieskaitījusi pārvadāšanas izmaksas. Tādējādi ticis nepareizi aprēķināts ievedmuitas nodoklis. Par minēto pārkāpumu pieteicējai tika aprēķināta soda nauda 247,40 lati.

Pieteicēja iesniedza pieteikumu administratīvajā tiesā, pārsūdzot muitas audita rezultātā pieņemto iestādes lēmumu – tostarp par ievedmuitas nodokļa soda naudu. Izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka minētā soda nauda pieteicējai noteikta nepamatoti. Tiesa uzskatīja, ka soda nauda piemērota par tām pašām darbībām, par kurām pieteicēja tikusi sodīta ar administratīvo sodu. Tādējādi soda naudas piemērošana pārkāpj dubultās sodīšanas nepieļaujamības principu.

Iestāde par tiesas spriedumu ir iesniegusi kasācijas sūdzību, norādot, ka dubultās sodīšanas nepieļaujamības principa pārkāpums konstatēts nepamatoti. Iestādes ieskatā, sodīšana gan administratīvi, gan ar nodokļa uzrēķinu ir pieļaujama, ja sodīšanas rezultāts ir samērīgs un nepārsniedz Krimināllikumā par tādu pašu noziedzīgu nodarījumu paredzētās soda sankcijas. (Lietas SKA-44/2013).

4)1.februārī Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs SIA „Lobbel” kasācijas sūdzību lietā par Rīgas domes lēmumu nerīkot iepirkuma procedūru sadzīves atkritumu apsaimniekošanai pilsētā. Izskatot lietu tiesas sēdē 2011.gada decembrī, Senāts apturēja tiesvedību lietā un iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā par Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumu 12.punkta, ciktāl tas attiecas uz tādiem pašvaldības un sadzīves atkritumu apsaimniekotāja līgumiem par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, kas noslēgti, nepiemērojot normatīvos aktus par publisko iepirkumu vai neatbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam. Minētie pārejas noteikumi nosaka, ka līdz 2005.gada 26.jūlijam pašvaldības un sadzīves atkritumu noslēgtais līgums izbeidzas līgumā noteiktajā termiņā. Līdz ar to iespējamiem sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem tiek liegta iespēja piedalīties publiskajā iepirkumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pilsētā un pašvaldībai nav pienākums organizēt publiska iepirkuma procedūru vai publiskās un privātās partnerības konkursu par tiesību piešķiršanu sniegt pašvaldībai sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumus.

Pieteicēja SIA „Lobbel” laikā no 2001. līdz 2006.gadam vairākkārtīgi lūgusi Rīgas domei noslēgt līgumu, kas ļautu pieteicējai sniegt sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu Rīgā. Pieteicējai dažādu iemeslu dēļ tika atteikts. Vienlaikus Rīgas dome, nerīkojot publisku iepirkuma vai koncesijas piešķiršanas procedūru, 2004. un 2005.gadā noslēdza līgumus, kas piešķīra tiesības sniegt sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu Rīgā trešajām personām - PS „Exto D”, SIA „Eko Rīga”, SIA „Eko Kurzeme”, SIA „Cleanaway” līdz 2020.gada 31.decembrim. Papildus šīm personām uz 1997.gada 19.decembra līguma pamata sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniedz arī trešā persona – SIA „Hoetika-ATU” (tagad – L & T Hoetika AS) un uz 1995.gad 23.marta līguma pamata – SIA „Nehlsen Rīga Atkritumu saimniecība” (tagad – SIA „Veolia vides serviss”), kurai līguma termiņš pagarināts 2004.gada 29.janvārī līdz 2020.gada 23.martam. (Lieta SKA-3/2013).

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211