Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā Senāts izskatīs astoņas kasācijas sūdzības un 15 blakus sūdzības.

Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Vienā lietā prokurors iesniedzis kasācijas protestu un trīs lietās apsūdzētie vai viņu aizstāvji iesnieguši kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā Senāts skatīs prokurora un apsūdzētā sūdzību par pirmās instances tiesas lēmumu nosūtīt lietu prokuroram pārkāpumu novēršanai. Viena lieta saņemta ar protestu par tiesas nolēmuma jaunu izskatīšanu.

Senāta Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)18.martā Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā skatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kur pieteikums daļēji apmierināts. Lietā ir strīds par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 22.punkta piemērošanu. Lietā izskatāms jautājums par to, vai pieteicējai piederošam zemes gabalam pēc tā sadalīšanas ir pēc būtības mainījies zemes lietošanas mērķis un vai uz pieteicēju līdz ar to ir attiecināms nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojums. (Lieta SKA-332/2013).

 

2)20.martā Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzējis skatīt Stadler Bussnang AG blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas lēmumu. Iepriekšējā tiesas sēdē 20.februārī Senāts atlika lietas izskatīšanu, lai dotu iespēju trešajai personai lietā - „Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.” - iepazīties ar pieteikuma būtību un noteiktu pārstāvi dalībai tiesas sēdē.

Pieteicējs Stadler Bussnang AG iesniedzis pieteikumu, kurā lūdz atzīt par spēkā neesošu kopš noslēgšanas brīža 2012.gada 2.aprīlī starp AS „Pasažieru vilciens” un „Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.” noslēgto līgumu par jaunu elektrovilcienu un dīzeļvilcienu iegādi.

Administratīvās rajona tiesa ar 2012.gada 29.oktobra lēmumu atteikusi pieņemt šo pieteikumu un ierosināt administratīvo lietu, jo atzinusi, ka pieteicējai nav publisko subjektīvo tiesību iesniegt šādu pieteikumu.

Pieteicēja iesniegusi blakus sūdzību, lūdzot atcelt minēto tiesas lēmumu.

Pieteicēja uzskata, ka tai ir publiskās subjektīvās tiesības prasīt minētā līguma atzīšanu par spēkā neesošu. Pietiecēja savas tiesības pamato ar to, ka minētais iepirkuma līgums nav noslēgts iepriekš rīkotā iepirkuma konkursa ietvaros, jo saskaņā ar būtiskiem grozījumiem līgumā, tas ir uzskatāms par jaunu līgumu, kura noslēgšanai nav notikusi konkursa procedūra. Lai šādu līgumu noslēgtu, ir jārīko konkursa procedūra. Savukārt pieteikumu tiesā par līgumu, kas noslēgts bez iepirkuma procedūras, var iesniegt jebkura persona, kurai ir interese iegūt šādu līgumu, un tai nav jābūt ne kandidātam, ne pretendentam, lai šādu pieteikumu iesniegtu. (Lieta SKA-185/2013).

 

 

3)20.martā Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs prokurora iesniegtu kasācijas protestu par apelācijas instances tiesas lēmumu, ar kuru atcelts pirmās instances tiesas spriedums un izbeigts kriminālprocess pret Artūru Ornicānu.

AT Krimināllietu tiesu palāta pagājušā gada oktobrī, izskatot apsūdzētā apelācijas sūdzību, konstatēja, ka lietā ir pārkāpts Kriminālprocesa likuma 7.panta 2.daļā noteiktais, ka kriminālprocesu par Krimināllikuma 90.pantā paredzēto nodarījumu uzsāk, ja saņemts pieteikums no personas, kurai nodarīts kaitējums. Kriminālprocesā procesa virzītājs par cietušo nevienu personu nav atzinis, bet apsūdzībā norādītās personas pieteikumu par nodarīto kaitējumu nav iesniegušas. Apelācijas instances tiesa atzina, ka tas ir kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis un kriminālprocess ir izbeidzams.

Artūrs Ornicāns tika apsūdzēts pēc Krimināllikuma 90. panta par kavēšanu realizēt vēlēšanu tiesības Viļānu novada domes vēlēšanās 2009.gadā.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Latgales apgabaltiesa 2011.gada 18.janvārī A. Ornicānu atzina par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 90.pantā, un sodīja ar naudas sodu sešu minimālo mēnešalgu apmērā, jeb Ls 1200, aizliedzot kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās uz diviem gadiem. (Lieta SKK-31/2013).

 

4)21.martā Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs ieslodzījuma vietu pārvaldes iesniegtu kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Apgabaltiesa atzina, ka no 2009.gada 10.jūlija līdz 2010.gada 18.jūnijam, kad saskaņā ar Satversmes tiesas atzīto Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1022 „Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām” 1.pielikumā ietvertās uztura devas neietvēra pietiekamu kalcija, A un C vitamīna daudzumu, pieteicējs uzturā nesaņēma pietiekamu A vitamīna un kalcija daudzumu. Apgabaltiesa nekonstatēja Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3.panta pārkāpumu, bet atzina, ka ir noticis Satversmes 111.panta pārkāpums un iestādes rīcība atzīstama par prettiesisku.

Līdz ar to Senātam šajā lietā jārisina jautājums, vai Ministru kabineta noteikumu 1.pielikumā ietvertā dienas uztura pamatnormapiemērošana pirms tās atzīšanas spēku zaudējušu no 2010.gada 1.jūnija ir tiesiska un vai pieteicējam ir tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzinājumu. (Lieta SKA-230/2013).

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211