Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 48 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Desmit lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, 14 lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Sešas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē sešās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Divas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

AT Civillietu departaments 10.martā, rīcības sēdē izskatot atbildētājas kasācijas sūdzību SIA „FK Rīga” prasībā pret Latvijas futbola federāciju, pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Tiesnešu kolēģija nekonstatēja tādu materiālo tiesību normu nepareizu piemērošanu un procesuālo tiesību normu pārkāpumus, kas būtu noveduši pie lietas nepareizas izspriešanas. Līdz ar to stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 12.decembra spriedums, ar kuru maksātnespējīgās SIA „FK Rīga” prasība pret biedrību „Latvijas Futbola federācija” par parāda piedziņu apmierināta daļēji un no biedrības „Latvijas Futbola federācija” par labu maksātnespējīgai SIA „FK Rīga” piedzīts parāds Ls 47 076,12. Pārējā daļā prasība noraidīta.