Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 46 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 22 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, septiņās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Divas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē četrās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Divas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

AT Krimināllietu departaments 9.aprīlī atteicies pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu krimināllietā, kurā divi apsūdzētie ar apelācijas instances tiesas spriedumu notiesāti par to, ka viņi aktīvi piedalījās masu nekārtībās, kas saistītas ar grautiņiem, postījumiem, dedzināšanu, mantas iznīcināšanu, ar vardarbību pret personu, ar pretošanos varas pārstāvjiem, un saistītas ar sekām. Līdz ar to stājies spēkā AT Krimināllietu tiesu palātas 2014.gada 23.decembra spriedums, ar kuru viens apsūdzētais sodīts ar nosacītu brīvības atņemšanu uz vienu gadu un astoņiem mēnešiem un otrs – ar nosacītu brīvības atņemšanu uz diviem gadiem.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv