Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 59 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 14 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, sešās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Septiņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē 11 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Deviņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

AT Civillietu departaments 4.decembrī ar rīcības sēdes lēmumu atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā pret Solvitu Āboltiņu un AS „Lauku Avīze” par ziņu atsaukšanu, atvainošanos un morālā kaitējuma atlīdzināšanu. Šādu lēmumu tiesa pieņēmusi, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.

Līdz ar rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedumus, ar kuru noraidīta prasība pret Solvitu Āboltiņu un AS ,,Lauku Avīze” par morālā kaitējuma 711,44 EUR apmērā piedziņu no katra no atbildētājiem. Tāpat ar apelācijas instances tiesas spriedumu noraidīta prasība uzlikt par pienākumu AS ,,Lauku Avīze” atsaukt laikraksta „Latvijas Avīze” 2011.gada 10.novembra izdevumā, sadaļā ,,Komentāri un viedokļi”, publicēto tekstu: ,,bijušais nacionālboļševiks Vladimirs Lindermans ar savu līdzšinējo darbību, kuras spilgtākais moments ir aicinājums vardarbīgi gāzt Latvijas valsts varu un mainīt valsts iekārtu, lojālu attieksmi pret Latvijas valsti nav demonstrējis”. Tāpat noraidīta prasība publicēt laikrakstā atvainošanos. Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu no prasītāja par labu Solvitai Āboltiņai piedzīti tiesāšanās izdevumi 782,58 eiro un par labu AS „Lauku Avīze” tiesāšanās izdevumi 1209,44 eiro.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv