Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 54 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 13 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, astoņās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to šajās lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Astoņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē 11 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Septiņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta 29.jūnija rīcības sēdes lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājies spēkā AT Civillietu tiesu palātas spriedums, ar kuru daļēji apmierināta Beļģijas uzņēmuma „Soremartec S.A.” prasība un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „O.LANA” aizliegts izmantot grafiskajai preču zīmei „RAFFAELLO” sajaucami līdzīgus apzīmējumus saistībā ar konditorejas izstrādājumiem. Šādu lēmumu rīcības sēdē AT Civillietu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu. Kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu bija iesniedzis prasītājs.

2) 30.jūnijā AT Civillietu departaments ar rīcības sēdes lēmumu atteicies ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, līdz ar ko stājies spēkā AT Civillietu tiesu palātas 2013.gada 11.novembra spriedums, ar kuru atzītas valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu zem cirka ēkas Rīgā, Merķeļa ielā 4, kas sastāv no viena zemesgabala 3807 kvadrātmetru platībā, un noraidīja prasību daļā par pienākuma uzlikšanu izmaksāt kompensāciju vai ierādīt līdzvērtīgu zemesgabalu.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv